Browsing by Author Chen Yang

Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017A Computational Approach to the Multi-Period Many-to-One Matching with TiesXiong Xinsheng(#)(); Zhao Yong(#); Chen Yang
2015A Profile-Boosted Research Analytics Framework to Recommend Journals for ManuscriptsThushari Silva; Jian MA; Chen Yang; Haidan Liang
2015A Profile-Boosted Research Analytics Framework to Recommend Journals for ManuscriptsJian MAThushari Silva(); <b>Jian MA</b>; Chen Yang; Haidan Liang
2015A simple way to synthesize 3D hierarchical HAp porous microspheres with sustained drug releaseChen Yang; Kaili Lin; Jiang Chang
2014Attack and Analysis on The Vulnerability of Tenda Wireless RoutersYipeng Zhang; Zhengtao Jiang; Chen Yang
2011Binary biosorption of Acid Red 14 and Reactive Red 15 onto acid treated okara: Simultaneous spectrophotometric determination of two dyes using partial least squares regressionJing-Feng Gao; Jin-Hui Wang; Chen Yang; Shu-Ying Wang; Yong-Zhen Peng
2014Catalytic Reduction of Nitric Oxide by Carbon Monoxide over Coal Gangue Hollow BalLi Sen; Yu Juanli; Wei Xiaolin; Guo Xiaofeng; Chen Yang
2014Changing structure of wet periods across Southwest China during 1961-2012Chen Yang; Zhai Panmao
2016Coupling time-varying modal analysis and FEM for real-time cutting simulation of objects with multi-material sub-domainsChen Yang; Shuai Li(); Yu Lan; Lili Wang; Aimin Hao; Hong Qin
2016Coupling Time-varying Modal Analysis and FEM for Real-time CuttingSimulation of Objects with Multi-material sub-domainsChen Yang; Shuai Li; Yun Lan; Lili Wang; Aimin Hao; Hong Qin
2016Coupling Time-varying Modal Analysis and FEM for Real-time CuttingSimulation of Objects with Multi-material sub-domainsChen Yang; Shuai Li; Yun Lan; Lili Wang; Aimin Hao; Hong Qin
2016D2 dopamine receptors modulate neuronal resonance in subthalamic nucleus and cortical high-voltage spindles through HCN channelsChen Yang; Zhi-qiang Yan; Bo Zhao; Ju-lei Wang; Guo-dong Gao; Jun-ling Zhu; Wen-ting Wang
2016Development and On-orbit Operation of Loop Heat Pipes on Chinese Circumlunar Return and Reentry Spacecraft<b>Zhang Hongxing</b>(#)(); Mi Min; Miao Jianyin; Wang Lu; Chen Yang; Ding Ting; Ning Xianwen; Huo Yuhua
2015Effect of temperature jump on forced convective transport of nanofluids in the continuum flow and slip flow regimesChen Yang; Qinglian Wang; Akira Nakayama; Ting Qiu
2013Effects of Doping, Stone-Wales and Vacancy Defects on Thermal Conductivity of Single-wall Carbon NanotubesFeng Dai-Li; Feng Yan-Hui; Chen Yang; Li Wei; Zhang Xin-Xin
2014Electromembrane extraction of salivary polyamines followed by capillary zone electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detectionYan Liu; Xiaoli Zhang; Lin Guo; Yang Zhang; Zhuo Li; Ziyao Wang; Mengfei Huang; Chen Yang; Jiannong Ye; Qingcui Chu
2011Extra-articular patellar dislocation with vertical axis rotationChen Yang; Yubao Gong; Xiaoyu Wen; Jianguo Liu; Xin Qi
2014Factors influencing pre-hospital delay among acute ischemic stroke patients in the midlands of ChinaHuajie Yang; Juan Zhang; Jun Xie; Chen Yang; Xiaoxin Dong; Yanhong Gong; Shiyi Cao; Xiaoxv Yin; Zhihong Wang; Zuxun Lu
2012Genome-wide association study identifies TNFSF13 as a susceptibility gene for IgA in a South Chinese population in smokersChen Yang; Wang Jie; Yang Yanlong; Guo Xuef eng; Tan Aihua; Gao Yon g; Lu Zheng; Zhang Youjie; Zhang Haiying; Qin Xue; Qin Min; Mo Linjia n; Yang xiaobo; Hu Yan ling; Mo Zeng nan
2012Heat Shock Cognate 70 Regulates the Translocation and Angiogenic Function of NucleolinDing Yanping; Song Nan; Liu Chang; He Ting; Zhuo Wei; He Xiaoli; Chen Yang; Song Xiaomin; Fu Yan; Luo Yongzhang