Browsing by Author Daidi Fan

Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A novel chitosan–collagen-based hydrogel for useas a dermal filler: initial in vitro and in vivo investigationsXiaoxuan Ma; Jianjun Deng; Yuzhang Du; Xian Li; Daidi Fan; Chenhui Zhu; <strong>Junfeng Hui</strong>; Pei Ma; Pei Ma; Wenjiao Xue
2014A novel thiolated human-like collage zinc complex as a promising zinc supplement: Physicochemical characteristics and biocompatibilityChenhui Zhu; Xiaoxuan Ma; YonghuiWang; Yu Mi; Daidi Fan; Jianjun Deng; Wenjiao Xue
2013A trinuclear [Zn3(L)2(OAc)2] complex based on the asymmetrical bis-Schiff-base ligand H2L for ring -opening copolymerization of CHO and MALuqun Zhu; Dengfeng Liu; Liying Wu; Weixu Feng; Xingmei Zhang; JIng Wu; Daidi Fan; 吕兴强; Rong Lu; Qi Shi
2015A Two-Step Protocol to Remove Endotoxins fromHuman-Like CollagenJing Zhang; Chenhui Zhu; Daidi Fan; Xiaoxuan Ma; Yu Mi; We
2015A Two-Step Protocol toRemove Endotoxins from Human-Like CollagenJing Zhang; Chenhui Zhu; Daidi Fan
2012Anion-Induced Self-Assembly of Luminescent and Magnetic Homoleptic Cyclic Tetranuclear Ln4(Salen)4 and Ln4(Salen)2 Complexes (Ln = Nd, Yb, Er, or Gd)Weixu Feng; Yao Zhang; Zhao Zhang; Xingqiang Lu; Han Liu; Guoxiang Shi; Dan Zou; Jirong Song; Daidi Fan; Wai-Kwok Wong; Richard A. Jones
2011Bulk solvent-free melt ring-opening polymerization (ROP) of L-lactide catalyzed by Ni(II) and Ni(II)-Ln(III) complexes based on the acyclic Salen-type Schiff-base ligandLiqin Ding; Wenjuan Jin; Zeng Chu; Leilei Chen; Xingqiang Lü; Guanbao Yuan; Jirong Song; Daidi Fan; Feng Bao
2014Characterization of a co-electrospun scaffold of HLC/CS/PLA for vascular tissue engineeringChenhui Zhu; Xiaoxuan Ma; Li Xian; Yang Zhou; Daidi Fan
2015Control synthesis and self-assembly of calcium apatite at low temperaturesJunfeng Hui; Hui Li; Xiaoyan Zheng; Haixia Ma; Daidi Fan; Hang Liu; Yaoyu Wang
2013Different Content of EDC Effect on Mechanical Strength and Crosslinking Densities of a Novel CS-HLC/β-GP-EDC HydrogelXian Li; Daidi Fan; Jianjun Deng; Junfeng Hui; Chenhui
2015Effect of stay-green wheat, a novel variety of wheat in China, on glucose and lipid metabolism in high-fat diet induced type 2 diabetic ratsJinshan Ji; Chao Zhang; Xiaoqin Luo; Li Wang; Ruijuan Zhang; Zhenlin Wang; Daidi Fan; Haixia Yang; Jianjun Deng
2014Effect of Tris-acetate buffer on endotoxin removal from human-like collagen used biomaterialsHuizhi Zhang; Daidi Fan; Jianjun Deng; Chenghu
2014Effects of self-assembled fibers on the synthesis, characteristics and biomedical applications of CCAG hydrogelsXian Li; Daidi Fan; Chenhui Zhu; Xiaoxuan Ma
2013Electronic and steric effects of substituents in series of Zn2+ asymmetrical bis-Schiff -base ligands complexes on catalytic ring-open ing copolymerizatio n of CHO and MAJIng Wu; Dengfeng Liu; Liying Wu; Xingmei Zhang; Luqun Zhu; Daidi Fan; 吕兴强; Qi Shi
2014Electronic and steric effects of substituents in series of Zn^2^+ asymmetrical bis-Schiff-base ligands complexes on catalytic ring-opening copolymerization of CHO and MAJing Wu; Dengfeng Liu; Liying Wu; Xingmei Zhang; Luqun Zhu; Daidi Fan; Xingqiang Lü; Qi Shi
2012Hetero-binuclear near-infrared (NIR) luminescent Zn–Nd complexes self-assembled from the benzimidazole-based ligandsDan Zou; Weixu Feng; Guoxiang Shi; Xingqiang Lü; Zhao Zhang; Yao Zhang; Han Liu; Daidi Fan; Wai-Kwok Wong; Richard A. Jones
2013Hetero-trinuclear near-infrared (NIR) luminescent ZnLn2 (Ln = Nd, Yb or Er) complexes based on monomer ZnL Schiff-base precursor an d o-vanillinZheng Wang; Weixu Feng; Peiyang Su; Han Liu; Zhao Zhang; Yao Zhang; Tiezheng MIao; 吕兴强; Daidi Fan; Wai-Kwok Wong; Richard A. Jones
2013Human-like collagen/hyaluronic acid 3D scaffolds for vascular tissue engineeringChenhui Zhu; Daidi Fan; Yaoyu Wang
2015Human-like collagenprotein-coated magnetic nanoparticles with high magnetic hyperthermia performanceand improved biocompatibilityXiaoli Liu; Huan Zhang; Le Chang; Baozhi Yu; Qiuying Liu; Jianpeng Wu; Yuqing Miao; Pei Ma; Daidi Fan; Haiming Fan
2012Improve Productivity of Recombinant Human-like Collagen II by Supplying Amino Acids Encoded by Rare CodonsLei Guo; Yane Luo; Daidi Fan; Ru Xu; Junfeng Hui