Browsing by Author Dongmei Wang

Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20145,10,15,20-Tetrakis(4-carboxyl phenyl)porphyrin–CdS nanocomposites with intrinsic peroxidase-like activity for glucose colorimetricQingyun Liu(#)(); Qingyan Jia; Renren Zhu; Qian Shao; Dongmei Wang; Peng Cui; Jiechao Ge()
2015A research on the visible light photocatalytic activity and kinetics of CdS/CdSe co-modified TiO2 nanotube arraysJun Lv; Honge Wang; Huazhen Gao; Guangqing Xu; Dongmei Wang; Zhong Chen; Xinyi Zhang; Zhixiang Zheng; Yucheng Wu
2014Activated microglia in the spina lcord underlies diabetic neuropathic painDongmei Wang; RéjeanCouture; Yanguo HONG
2015Activation of Mas Oncogene-Related G Protein–Coupled Receptors Inhibits Neurochemical Alterations in the Spinal Dorsal Horn and Dorsal Root Ganglia Associated with Inflammatory Pain in RatsDongmei Wang; Peizhong Wang; Jianping Jiang; Qingqin Lv; Xueai Zeng; Yanguo HONG
2011Blockade of adrenomedullin receptors reverses morphine tolerance and its neurochemical mechanismsDongmei Wang; Peiwen Chen; Qi Li; Rémi Quirion; Yanguo Hong
2016Construction of a high density linkage map and its application in the identification of QTLs for soluble sugar and organic acidcomponents in appleBaiquan Ma; Shuang Zhao; Benhong Wu; Dongmei Wang; Qian Peng; Albert Owiti; Ting Fang; Liao Liao; Collins Ogutu; Schuyler S. Korban; Shaohua Li; Yuepeng Han
2016Construction of a high density linkage map and its application in the identification of QTLs for soluble sugar and organic acidcomponents in appleBaiquan Ma(#); Shuang Zhao; Benhong Wu; Dongmei Wang; Qian Peng; Albert Owiti; Ting Fang; Liao Liao; Collins Ogutu; Schuyler S. Korban; Shaohua Li; <b>Yuepeng Han</b>()
2015Controllable fabrication of immobilized ternary CdS/Pt–TiO2 heteronanostructures toward highperformance visible-light driven photocatalysisHuazhen Gao; Honge Wang; Youlai Jin; Jun Lv; Guangqing Xu; Dongmei Wang; Xinyi Zhang; Zhong Chen; Zhixiang Zheng; Yucheng Wu
2012Dual modulation effects of Mas-related gene (Mrg) receptors on pain sensitivity in ratsTingjun Chen; Dongmei Wang; Yanguo Hong
2013Effect of Mas-related gene (Mrg) receptors on hyperalgesia in rats with CFA-induced inflammation via direct and indirect mechanisms(Mrg) receptors onhyperalgesia in rats withCFA-induced inflammationvia direct and indirectmechanismsJianping Jiang; Dongmei Wang; Xiaolong Zhou; Yuping Huo; Tingjun Chen; Fenjuan Hu; Rémi Quirion; Yanguo HONG
2013Effects of a combination of ketanserin and propranolol on inflammatory hyperalgesia in ratsDongmei Wang; Xiaolong Zhou; Yanguo HONG
2014Enhanced visible light photocatalytic activity of TiO"2 nanotube arrays modified with CdSe nanoparticles by electrodeposition methodJun Lv; Lili Su; Honge Wang; Lingjuan Liu; Guangqing Xu; Dongmei Wang; Zhixiang Zheng; Yucheng Wu
2014Enhanced visible light photocatalytic activity of TiO2 nanotube arrays modified with CdSe nanoparticles by electrodeposition methodJun Lv; Lili Su; Honge Wang; Lingjuan Liu; Guangqing Xu; Dongmei Wang; Zhixiang Zheng; YuchengWu
2013Improved Visible Light Photocatalytic Activity of CdSe ModifiedTiO2 Nanotube Arrays with Different Intertube SpacesLili Su; Jun Lv; Honge Wang; Lingjuan Liu; Guangqing Xu; Dongmei Wang; Zhixiang Zheng; Yucheng Wu
2012Inhibition of SNL-induced upregulation of CGRP and NPY in the spinal cord and dorsal root ganglia by the 5-HT"2"A receptor antagonist ketanserin in ratsDongmei Wang; Tingjun Chen; Yun Gao; Rémi Quirion; Yanguo Hong
2014Involvement of adrenomedullin in spinal glial activation following chronic administration of morphine in ratsXueai Zeng; Mingyan Lin; Dongmei Wang; Yanding Zhang; Yanguo HONG
2013Involvement of PKA-dependent upregulation of nNOS-CGRP in adrenomedullin-initiated mechanistic pathway underlying CFA-induced response in ratsDongmei Wang; Liqin Ruan; Yanguo Hong; Jean-Guy Chabot; Rémi Quirion
2012Involvement of PKA-dependent upregulation of nNOS–CGRP in adrenomedullin-initiated mechanistic pathway underlyingCFA-induced response in ratsDongmei Wang; Liqin Ruan; Yanguo HONG; Jean-Guy Chabot; Rémi Quirion
2014Maternal transmission risk and antibody levels against hepatitis B virus e antigen in pregnant womenLing-Ling Lu; Bing-Xiang Chen; Jiandong Wang; Dongmei Wang; Yue Ji; Hong-Gan Yi; Taoyang Chen; Yue Zhang; Eskild Petersen; Qin Li; Chunfeng Qu
2012Mechanical Property Improvement of Carbon Fiber-Reinforced PTFE Composites by PA6 Filler DispersionGang Tang; Daofang Chang; Dongmei Wang; Junliang He; Weijian Mi; Jianguo Zhang; Wenxia Wang