Browsing by Author Feng Gao

Showing results 1 to 20 of 185  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013A control allocation algorithm for improving the fail-safe performance of an electric vehicle brake systemChong Feng, Nenggen Ding, Yongling He, Guoyan Xu; Feng Gao
2015A facile and highly sensitive impedimetric DNAbiosensor with ultralow background response based on in-situ reduced graphene oxideAiqun Wu; Qionghua Zhu; Jiancong Ni; Feng Gao; Qingxiang Wang()
2013A genetically encoded 19F NMR probe for tyrosine phosphorylationFahui Li; Pan Shi; Jiasong Li; Fan Yang; Tianyuan Wang; Wei Zhang; Feng Gao; Wei Ding; Dong Li; Juan Li; Ying Xiong; Jinpeng Sun; Weimin Gong; Changlin Tian; Jiangyun Wang
2014A high-performance aptasensor for mercury(II) based on the formation of a unique ternary structure of aptamer-Hg2+-neutral redCai Gao; Qingxiang Wang(); Feng Gao; ; Fei Gao
2014A high-performance DNA biosensor using polyhydroxylated fullerenol as 3D matrix for probe immobilizationLe Hang; Qingxiang Wang(); Fei Gao; Juanlan Shi; Feng Gao
2015A Molecular Switch Sensor for Detection of PRSS1 Genotype Based On Site-Specific DNA Cleavage of RestrictionEndonucleaseQicai Liu; Feng Gao; Shaohuang Weng; Huaping Peng; Liqing Lin; Chengfei Zhao; Xinhua Lin
2015A neural network-baseddistributed parameter model identificationapproach for microcantileverChenkun Qi; Feng Gao; Han-Xiong Li; Xianchao Zhao; Liming Deng
2014A new electrode sidewall insulation method in electrochemical drillingJin Wang; Wei Chen; Feng Gao; Fuzhu Han
2013A new six-parallel-leggedwalking robot for drilling holes on the fuselageYang Pan; Feng Gao
2013A Novel DNA Electrochemical Sensor Based on Grafting of L-Aspartic Acid and Cu2+ Ions on the Terminal of Molecule BeaconsXia Wang; Xuan Zhang; Cai Gao; Xiaolei Liao; Le Hang; Shulian Jiang; Feng Gao; Lizhang Huang; Qingxiang Wang()
2015A novel role of low moLECsular weight hyaluronan in breast cancer metastasisMan Wu; Manlin Cao; Yiqing He; Yiwen Liu; Cuixia Yang; Yan Du; Wenjuan Wang; Feng Gao
2013A sensitive DNA biosensor based on a facile sulfamide coupling reaction for capture probe immobilizationQingxiang Wang(); Yingtao Ding; Feng Gao; Shulian Jiang; Bin Zhang; Jiancong Ni; Fei Gao
2015A Small Region of Porcine Hemagglutinating Encephalomyelitis Virus Spike Protein Interacts with the Neural Cell Adhesion MoleculeBo Dong; Wei Gao; Huijun Lu; Kui Zhao; Ning Ding; Wenfeng Liu; Jiakuan Zhao; Yungang Lan; Bo Tang; Zhao Jin; Wenqi He; Feng Gao
2015A Small Region of Porcine HemagglutinatingEncephalomyelitis Virus Spike Protein Interacts with the Neural Cell AdhesionMoleculeBo Dong; Wei Gao; Huijun Lu; Kui Zhao; Ning Ding; Wenfeng Liu; Jiakuan Zhao; Yungang Lan; Bo Tang; Zhao Jin; Wenqi He; Feng Gao
2015A uracil-DNA glycosylase functions in spore development and pathogenicity of Verticillium dahliaeYan-Ling Zhang; Jian-Cai Mao; Jia-Feng Huang; Pei Meng; Feng Gao
2012Accurate Depth-of-Field Rendering Using Adaptive Bilateral Depth FilteringShang Wu(#); Kai Yu; Bin Sheng; Feiyue Huang; Feng Gao; <b>Lizhuang Ma</b>
2015Acetone sensing properties of reduced graphene oxide–CdFe2O4 composites prepared by hydrothermal methodTao Hu(#); Xiangfeng Chu; Feng Gao; Yongping Dong; Wenqi Sun; Linshan Bai
2015Acetone sensing properties of reduced graphene oxide–CdFe2O4 composites prepared by hydrothermal methodTao Hu; Xiangfeng Chu; Feng Gao; Yongping Dong; Wenqi Sun; Linshan Bai
2015Acquisition of prioritissue optical structure based on non-rigid image registrationWenbo Wan; Jiao Li; Lingling Liu; Yihan Wang; Yan Zhang; Feng Gao
2015Acquisition of prioritissue optical structure based on non-rigid image registrationWenbo Wan; Jiao Li; Lingling Liu; Yihan Wang; Yan Zhang; Feng Gao