Browsing by Author Feng Miao

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Advances in preparation of graphene quantum dotsWang Jiaojiao; Feng Miao; Zhan Hongbing
2013Application of graphene edge effect in electrochemical biosensorsSong Yingpan; Feng Miao; Zhan Hongbing
2013CdS nanobubbles and Cd-DMS nanosheets: solvothermal synthesis and formation mechanismFeng Miao; Zhan Hongbing
2014Electrochemistry of partially unzipped carbon nanotubesSong Yingpan; Feng Miao; Zhan Hongbing
2014Electrochemistry of partially unzipped N-doped carbon nanotubesChen Lin; Feng Miao; Zhan Hongbing
2014Enhanced nonlinear optical properties of nonzero-bandgap graphene materials in glass matricesZheng Xiaoqing; Feng Miao; Li Zhongguo; Song Yinglin; Zhan Hongbing
2014Enhanced optical limiting effects of graphene materials in polyimideGan Yao; Feng Miao; Zhan Hongbing
2014Facile preparation of transparent and dense CdS-silica gel glass nanocomposites for optical limiting applicationsFeng Miao; Zhan Hongbing
2014Fundamental electrochemistry of three-dimensional graphene aerogelsChen Lin; Feng Miao; Zhan Hongbing
2013Giant optical limiting effect in Ormosil gel glasses doped with graphene oxide materialsZheng Xiaoqing; Feng Miao; Zhan Hongbing
2012Graphene nanoribbonsZheng Xiaoqing; Feng Miao; Zhan Hongbing
2013Hopping transport through defect-induced localized states in molybdenum disulphideHao Qiu(#); Tao Xu; Zilu Wang; Wei Ren; Haiyan Nan; Zhenhua Ni; Qian Chen; Shijun Yuan; Feng Miao; Fengqi Song; Gen Long; Yi Shi(); Litao Sun; Jinlan Wang; Xinran Wang()
2013Mildly alkaline preparation and methylene blue adsorption capacity of hierarchical flower-like sodium titanateFeng Miao; You Wen; Wu Zhongsheng; Chen Qidi; Zhan Hongbing
2014Preparation, characterization, and nonlinear optical properties of graphene oxide-carboxymethyl cellulose composite filmsWang Jiaojiao; Feng Miao; Zhan Hongbing
2015Raman vibrational spectra of bulk to monolayer ReS2 with lower symmetryYanqing Feng; Wei Zhou; Yaojia Wang; Jian Zhou; Erfu Liu; Yajun Fu; Zhenhua Ni; Xinglong Wu; Hongtao Yuan; Feng Miao; Baigeng Wang; Xiangang Wan; Dingyu Xing
2014Strong Photoluminescence Enhancement of MoS2 through Defect Engineering and Oxygen Bonding ;Haiyan Nan(#); Zilu Wang; Wenhui Wang; Zheng Liang; Yan Lu; Qian Chen; Daowei He; Pingheng Tan; Feng Miao; Xinran Wang; Jinlan Wang(); Zhenhua Ni()
2012Synthesis of CdS quantum dots and their optical limiting effectZhen Lisi; Feng Miao; Zhan Hongbing
2014Two-dimensional quasi-freestanding molecular crystals for high-performance organic field-effect transistorsDaowei He(#); Yuhan Zhang(#); Qisheng Wu; Rui Xu; Haiyan Nan; Junfang Liu; Jianjun Yao; Zilu Wang; Shijun Yuan; Yun Li(); Yi Shi(); Jinlan Wang; Zhenhua Ni; Lin He; Feng Miao; Fengqi Song; Hangxun Xu; K. Watanabe; T.
2016Ultraviolet Raman spectra of double-resonant modes of grapheneWei Zhou; Feng Miao