Browsing by Author Hongping

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2017"Bottom-up" Construction of Multi-Polyprodrug-Arm Hyperbranched Amphiphiles for Cancer TherapySun; Pei; Chen; Dong; Deng; Hongping; Wang; Nan; Huang; Ping; <b>Jin; Xin</b>(); Zhu; Xinyuan
2013A Piezoelectric Spring-Mass System as a Low-Frequency Energy HarvesterHu; Hongping; Hu; Lin; Yang; Jiashi; Wang; Hairen; Chen; Xuedong()
2014Advancing computer-assisted orthopaedic surgery using a hexapod device for closed diaphyseal fracture reduction.Du; Hailong(#); Hu; Lei; Li; Changsheng; Wang; Tianmiao; Zhao; Lu; Li; Yang; Mao; Zhi; Liu; Daohong; Zhang; Lining; He; Chunqing; Zhang; Licheng; Hou; Hongping; Zhang; Lihai; Tang; Peifu()
2013Akt1-Mediated Regulation of Macrophage Polarization in a Murine Model of Staphylococcus aureus Pulmonary InfectionXu; Feng(#); Kang; Yanhua(#); Zhang; Hang; Piao; Zhenghao; Yin; Hongping; Diao; Ran; Xia; Jingyan; Shi; Liyun()
2014Damage identification in beam type structures based on statistical moment using a two step methodWang; Dansheng(); Xiang; Wei; Zhu; Hongping
2017Down-regulation of long non-coding RNA AFAP1-AS1 inhibits tumor cell growth and invasion in lung adenocarcinoma<b>Zhuang Yi</b>(#); Jiang; Hanyi; Li; Hui; Dai; Jinhong; Liu; Yin; Li; Yan; Miao; Liyun; Cai; Hourong; Xiao; Yonglong; Xia; Hongping; Wang; Yongsheng; Shi; Mingke
2014First-principles calculations on structural, electronic properties of V-doped 2H-NbSe2Chen; Lin; Li; Changsheng(); Tang; Hua; Li; Hongping; Liu; Xiaojuan; Meng; Jian
2015Friction behavior on contact interface of linear ultrasonic motor with hard contact materialsWang; Jinpeng(#)(); Zhou; Hongping; Jin; Jiamei; Zhao; Chunsheng
2017Layout and size optimization of suspension bridges based on coupled modelling approach and enhanced particle swarm optimization<b>Cao; Hongyou</b>(#); Qian; Xudong; Chen; Zhijun; Zhu; Hongping
2015Mechanical Analysis of 3D Composite Materials by Hybrid Boundary Node Method<b>Miao; Yu</b>(#); Chen; Zhe; Wang; Qiao(); Zhu; Hongping
2013NUMERICAL SIMULATION OF HEAT CONDUCTION PROBLEMS BY A NEW FAST MULTIPOLE HYBRID BOUNDARY-NODE METHODWang; Qiao; <b>Miao; Yu</b>(); Zhu; Hongping
2015Ontogenic expression profiles and oxaliplatin regulation of leptin expression in mice dorsal root ganglionHongping; Chen(陈红平)(#); Qinghua; Wang; Qiongqiong; Lei; Lei Zhang; Lumei; Kang.()
2016Pathophysiologic Determination of Frostbite Under High Altitude Environment Simulation in Sprague-Dawley RatsHu; Jie(#); Li; Hua; Geng; Xiliang; Jiao; Lin; Song; Hongping; Lou; Lin; Jiao; Mingke()
2014Testing of GPS Accuracy for Precision Forestry Applications<b>Zhang; Huichun</b>(#)(); Zheng; Jiaqiang; Dorr; Gary; Zhou; Hongping; Ge; Yufeng
2014The distance sinh transformation for the numerical evaluation of nearly singular integrals over curved surface elementsLv; Jiahe; <b>Miao; Yu</b>(); Zhu; Hongping