Browsing by Author Hua Zhang

Showing results 1 to 20 of 168  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20153D seismic data reconstruction based on complex-valued curvelet transform in frequency domainHua Zhang; Xiaohong Chen; Hongxing Li
-A chickpea stress-responsive NAC transcription factor, CarNAC5, confers enhancedtolerance to drought stress in transgenic ArabidopsisXingwang Yu; Yanmin Liu; Shuang Wang; Yuan Tao; Zhankui Wang; Abudoukeyumu Mijiti; Ze Wang; Hua Zhang; Hao Ma
-A lab-scale MED dealing with salinity wastewater:the study of optimal operation schemes and parametersDongfeng Zhao; Tianzhu Liu; Jianliang Xue; Shi Li; Chao Li; Wei Liu; Hua Zhang
2015A new fluorescent “Turn–On” chemodosimeter for cyanide based on dual reversible and irreversible deprotonation of NH and CH groupChuanxiu Zhang; Chuanxiang Liu; Baiyun Li; Jinju Chen; Hua Zhang; Zhou Hu; Fengping Yi
2014A new parameterization for ice cloud optical properties used in BCC-RAD and its radiative impact.Hua Zhang; Qi Chen; Bing Xie
2015A novel localized co-delivery system with lapatinib microparticles and paclitaxel nanoparticles in a peritumorally injectable in situ hydrogelHongxiang Hu; Zhiqiang Lin; Bing He; Wenbing Dai; Xueqing Wang; Jiancheng Wang; Xuan Zhang; Hua Zhang; Qiang Zhang
2015A smart tumor targeting peptide–drug conjugate, pHLIP-SS-DOX: synthesis and cellular uptake on MCF-7 and MCF-7/Adr cellsQin Song; Xingxing Chuan; Binlong Chen; Bing He; Hua Zhang; Wenbing Dai; Xueqing Wang; Qiang Zhang
2013A Solution-Processed Hole Extraction Layer Made from Ultrathin MoS2Nanosheets for Efficient Organic Solar CellsXing Gu; Wei Cui; Hai Li; Zhongwei Wu; Zhiyuan Zeng; Shuit-tong Lee; Hua Zhang; Baoquan Sun
2015A spherical shell target scheme for laser-driven neutron sourcesMin-Qing He; Hong-Bo Cai; Hua Zhang; Quan-Li Dong; Cang-Tao Zhou; Si-Zhong Wu; Zheng-Ming Sheng; Li-Hua Cao; Chun-Yang Zheng; Jun-Feng Wu; Mo Chen; Wen-Bing Pei; Shao-Ping Zhu……
2013A systematic review of radiofrequency ablation versus percutaneous ethanol injection for small hepatocellular carcinoma up to 3 cmAi Shen; Hua Zhang; Chengyong Tang; Yong Chen; Yefei Wang; Chao Zhang; Zhongjun Wu
2013A Systematic Review of Sorafenib in Child-Pugh A Patients With Unresectable Hepatocellular CarcinomaAi Shen; Chengyong Tang; Yefei Wang; Yong Chen; Xiong Yan; Chao Zhang; Rui Liu; Xufu Wei; Yiyun Zhu; Hua Zhang; Zhongjun Wu
2014ACO-OFDM-specified recoverable upper clipping with efficient detection for optical wireless communicationsWei Xu; Man Wu; Hua Zhang; Xiaohu You; Chunming Zhao
2014Activation of IL-27 signalling promotes development of postinfluenza pneumococcal pneumoniaJu Cao; Dongsheng Wang; Fang Xu; Yi Gong; Hong Wang; Zixin Song; Dageng Li; Hua Zhang; Dairong Li; Liping Zhang; Yun Xia; Huajian Xu; Xaiofei Lai; Shihui Lin; Xuemei Zhang……
2014Activation of IL-27 signalling promotes development of postinfluenza pneumococcal pneumoniaJu Cao; Dongsheng Wang; Fang Xu; Yi Gong; Hong Wang; Zixin Song; Dageng Li; Hua Zhang; Dairong Li; Liping Zhang; Yun Xia; Huajian Xu; Xaiofei Lai; Shihui Lin; Xuemei Zhang; Guosheng Ren; Yubing Dai; Yibing Yin
2015Aldosterone downregulates slowlyactivated delayed rectifier potassium current inadult guinea pig cardiomyocytesYankun Lv(#); Song Bai; Hua Zhang; Hongxue Zhang; Jing Meng; Li Li; Yanfang Xu()
2010All-Carbon Electronic Devices Fabricated by Directly Grown Single-Walled Carbon Nanotubes on Reduced Graphene Oxide ElectrodesBing Li; Xiehong Cao; Hock Guan Ong; Jun Wei Cheah; Xiaozhu Zhou; Zongyou Yin; Hai Li; Junling Wang; Freddy Boey; Wei Huang; Hua Zhang
2015Amino-Functionalized Conjugated Polymer as an Efficient Electron Transport Layer for High-Performance Planar-Heterojunction Perovskite Solar CellsChen Sun; Zhihong Wu; <b>Hin-Lap Yip (叶轩立)</b>(); Hua Zhang; Xiao-Fang Jiang; Qifan Xue; Zhicheng Hu; Zhanhao Hu; Yan Shen; Mingkui Wang(); Fei Huang(); Yong Cao
2014Analysis of synonymous codon usage in enterovirus 71Hua Zhang; Hongwei Cao; Fengqi Li; Ziye Pan; Zhijun Wu; Yanhong Wang; Yudong Cui
2014Analysis of synonymous codon usage in Newcastle disease virus hemagglutinin–neuraminidase (HN) gene and fusion protein (F) geneHongwei Cao; Deshan Li; Hua Zhang
2014Analysis of synonymous codon usage in Newcastle disease virus hemagglutinin–neuraminidase (HN) gene and fusion protein (F) geneHong-wei Cao; De-shan Li; Hua Zhang