Browsing by Author Huizhen Zhang

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016CNNTracker: Online discriminative object tracking via deep convolutional neural networkYan Chen; Xiangnan Yang; Bineng Zhong; Shengnan Pan; Duansheng Chen; Huizhen Zhang
2016Design and implementation of wireless monitoring network for temperature-humidity measurementWei Guan(#); Cheng Wang(); Yiqiao Cai; Huizhen Zhang
2014Effect of Microcystin-LR on cell viability and apoptosis-related proteins in primary cultured Sertoli cells for48hJinhui Li; Qi Wang; Huayun Li; Yang Li; Lijian Xue; Donggang Zhuang; Xuemin Cheng; Huizhen Zhang
2015Effects of MC-LR on ROS level in human bronchial epithelia cells and Chinese hamster ovary cellsYang Li; Hui Huang; Lijian Xue; Donggang Zhuang; Xuemin Cheng; Liuxin Cui; Huizhen Zhang
2016Hot spots profiling and dataflow analysis in custom dataflow computing Soft ProcessorsChao Wang; Xi Li; Huizhen Zhang; Aili Wang; <b>Xuehai Zhou</b>
2014Instruction Extension and Generation for Adaptive ProcessorsChao Wang; Xi Li; Huizhen Zhang; Liang Shi; Xuehai Zhou
2014Instruction Extension and Generation for Adaptive ProcessorsChao Wang; Xi Li; Huizhen Zhang; Liang Shi; Xuehai Zhou
2016MIMO SVM Based Uncorrelated Multi-source Dynamic Random Load Identification Algorithm in Frequency DomainJianying Wang; Cheng Wang; Xiongming Lai; Yiqiao Cai; Huizhen Zhang; Hui Ying; Weibin Chen; Chengzhu Sun
2016MIMO SVM Based Uncorrelated Multi-source Dynamic Random Load Identification Algorithm in Frequency DomainJianying Wang(#); Cheng Wang(); Xiongming Lai; Yiqiao Cai; Huizhen Zhang; Hui Ying; Weibin Chen; Chengzhu Sun
-Network in network based weakly supervised learning for visual trackingYan Chen; Xiangnan Yang; Bineng Zhong; Huizhen Zhang; Changlong Lin
-Operational modal analysis for linear time-varying continuous cantilever beam dynamic structure based on LMPCAWei Guan; Cheng Wang; Tian Wang; Huizhen Zhang; Xiangyu Luo; Liang Xiang; Liu Yan; Xie Xiaodong
2016Operational modal analysis for linear time-varying continuous cantilever beam dynamic structure based on LMPCAWei Guan(#); Cheng Wang(); Tian Wang; Huizhen Zhang; Xiangyu Luo; Liang Xiang; Liu Yan; Xie Xiaodong
-Operationalmodal analysis for linear time-varying continuous cantilever beam dynamicstructure based on LMPCAWei Guan; Cheng Wang; Tian Wang; Huizhen Zhang; 骆翔宇; Liang Xiang; Liu Yan; Xie Xiaodong
2015Tuning magnetic splitting of zigzag graphene nanoribbons by edge functionalization with hydroxyl groupsHuizhen Zhang; Sheng Meng; Haifang Yang; Lin Li; Huixia Fu; Wei Ma; Chunyao Niu; J. T. Sun; Changzhi Gu
2015Tuning magnetic splitting of zigzag graphene nanoribbons by edge functionalizationwith hydroxyl groupsHuizhen Zhang; Sheng Meng; Haifang Yang; Lin Li; Huixia Fu; Wei Ma; Chunyao Niu; Jiatao Sun; Changzhi