Browsing by Author Jie Zhou

Showing results 1 to 20 of 109  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm for PAPR Reduction in OFDM SystemsJie Zhou; Eryk Dutkiewicz; Ren Ping Liu; Gengfa Fang; Yuanan Liu; Xiaojing Huang
2014A Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm for PAPR Reduction in OFDM SystemsJie Zhou; Eryk Dutkiewicz; Ren Ping Liu; Gengfa Fang; Yuanan Liu; Xiaojing Huang
2015A Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm for PAPR Reduction in OFDM SystemsJie Zhou; Eryk Dutkiewicz; Ren Ping Liu; Xiaojing Huang; Gengfa Fang; Yuanan Liu
2015A samarium hybrid with porphyrin and amino acid as mixed ligands: Electrochemical and photophysical propertiesYun-Peng Pei(#); Jian-Gen Huang; Hua-Long Chen; Han-Mao Kuang; Jie Zhou; Yun-Xia Yang; <b>Wen-Tong Chen</b>()
2014A three-component one-pot synthesis of 2-alkyoxy-4-amino-N-arylthiazole-5-carboxamidehailong Zhao(#); Jie Zhou; Hongrui Song; Bailing Xu()
-Additive-multiplicative Hazards Model for Case-Cohort Studies with Multiple Disease OutcomesJune Liu; Jie Zhou; Huanbin Liu
2015An extracellular recording microfluidic device for functional assay of single taste receptor cellChunsheng Wu; Jie Zhou; Ling Zou; Ping Wang
2015An extracellular recording microfluidic device for functional assay of single taste receptor cellChunsheng Wu; Jie Zhou; Ling Zou; Ping Wang
2015An injectable borate bioactive glass cement for bone repair: Preparation,bioactivity and setting mechanismXu Cui; YadongZhang; Hui Wang; Yifei Gu; Le Li; Jie Zhou; Shichang Zhao; WenhaiHuang; Nai Zhou; DepingWang; Haobo Pan; Mohamed N. Rahaman
2015An ultra-sensitive assay targeting thecirculating anodic antigen for the diagnosis of Schistosoma japonicum in alow-endemic area, People’s Republic of China.Govert J.van Dam(#); Jing Xu(#); RobertBergquist; ClaudiaJ.de Dood; JürgUtzinger; Zhi-Qiang Qinb; Wei Guan; Ting Feng; Xin-LingYu; Jie Zhou; Ma Zheng; Xiao-Nong Zhoub; PaulL.A.M.Corstjens
2011Analysis of alternative objective functions for attribute reduction in complete decision tablesJie Zhou; Duoqian Miao; Witold Pedrycz; Hongyun Zhang
2015Analysis of artery occlusion caused by facialXiangdong Qi; Jie Zhou; Limin Ma; Jianzeng Qin
2015Analysis of artery occlusion caused by facialXiangdong Qi; Jie Zhou; Limin Ma; Jianzeng Qin
2017Analysis of bacterial communities in rhizosphere soil of continuously cropped healthy and diseased konjac<b>Jinping Wu</b>(#); Zhenbiao Jiao; Jie Zhou; Fengling Guo; Zili Ding(); Zhengming Qiu
2016Anti-apoptotic effect of Shudipingchan granule in the substantia nigra of rat models of Parkinson’s diseaseQing Ye(#); Xiao-lei Yuan; Jing He; Jie Zhou; Can-xing Yuan(); Xu-ming Yang()
2015Autophagy plays an important role in triptolide-induced apoptosis in cardiomyocytesJie Zhou; Chen Xi; Wenwen Wang; Yanqin Yang; Yuwen Qiu; Zhiying Huang
2012Bayesian rough set model: A further investigationHongyun Zhang; Jie Zhou; Duoqian Miao; Can Gao
2015Biodegradation of fenoxaprop-P-ethyl (FE) by Acinetobacter sp. strain DL-2 and cloning of FE hydrolase gene afeHWeiliang Dong(#); Sheng Jiang; Kaiwen Shi; Fei Wang; Shuhuan Li; Jie Zhou; Fei Huang; Yicheng Wang; Yuxiao Zheng; <b>Ying Hou</b>; Yan Huang; Zhongli Cui
2015Camphorsulfonic acid-doped polyaniline/TiO2 nanotube hybrids: synthesis strategy and enhanced visible photocatalytic activityHuirong Li; Jie Zhou; Xiong Lu; Jianxin Wang; Shuxin Qu; Jie Weng; Bo Feng
2015Camphorsulfonic acid-doped polyaniline/TiO2 nanotube hybrids: synthesis strategy and enhanced visible photocatalytic activityHuirong Li(#); Jie Zhou; Xiong Lu; Jianxin Wang; <b>Shuxin Qu</b>; Jie Weng; Bo Feng()