Browsing by Author Jun Liu

Showing results 1 to 20 of 252  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A duality system-based derivation of the modified SBFEM in time domain and applies on anisotropic soilGao Lin; Shan Lu; Jun Liu
2013A highly selective chemosensor for colorimetric detection of Fe3+ and fluorescence turn-on response of Zn2+Tai-Bao Wei; Peng Zhang; Bing-Bing Shi; Pei Chen; Qi Lin; Jun Liu; You-Ming Zhang
2015A Modeling Method for GM(1,1) and Its Application Based on A Particular Data FeatureJun Liu; Xinping Xiao; Shuhua Mao
2015A Modeling Method for GM(1,1) and Its Application Based on A Particular Data FeatureJun Liu; Xinping Xiao; Shuhua Mao
2015a new genetic algorithm considering diversity of gene locusJun Liu; Jie Fu; Xue Bai
2015a new genetic algorithm considering diversity of gene locusJun Liu; Jie Fu; Xue Bai
2012A new method for predicting nonlinear structural vibrations induced byground impact loadingJun Liu; Xun Zhang; Bin Yun
2015A New Yield Function on Isotropic Metals Included One to Six-Order Plastic TensorsFeng Yang; Jun Liu; Shaohua Wang; Xiaoyan Wang
2015A novel dual band and high gain antenna for 2G / 3G base stationZhiwei Liu; Jun Liu; Yueyuan Zhang; Xiaoyan Zhang
2015A novel dual band and high gain antenna for 2G / 3G base stationZhiwei Liu(#)(); Jun Liu; Yueyuan Zhang; Xiaoyan Zhang
2013A novel RING finger gene, SbRFP1, increases resistance to cold-induced sweetening of potato tubersHuiling Zhang; Xun Liu; Jun Liu; Yongbin Ou; Yuan Lin; Meng Li; Botao Song; Conghua Xie
2015A Practical Consensus Guideline forthe Integrative Treatment of Parkinson’s Disease in Shanghai, ChinaWeidong Pan; Jun Liu; Xiangjun Chen; Qiudong Wang; Punching Wu; Yu Bai; Yi Liu; Wentao Li; Wenwei Li; Caixing Yuan; Weiguo Hou; Xiaoyin Bi; Jianhua Zhuang; Qin Dong; Dingfang Cai
2013A reversible fluorescent chemosensor for mercury ions based on 1H-imidazo[4,5-b]phenazine derivativesBingBing Shi; Peng Zhang; TaiBao Wei; Hong Yao; Qi Lin; Jun Liu; YouMing Zhang
2013A Survey of Faceted SearchBifan Wei; Jun Liu; Qinghua Zheng; Wei Zhang; Xiaoyu Fu; Boqin Feng
2013A synthetic tuber-specific and cold-induced promoter is applicable in controlling potato cold-induced sweeteningMeng Li; Botao Song; Qiong Zhang; Xun Liu; Yuan Lin; Yongbin Ou; Huiling Zhang; Jun Liu
2015A system for automated detection of ampoule injection impuritiesJi Ge; Shaorong Xie; Yaonan Wang; Jun Liu; Hui Zhang; Bowen Zhou; Falu Weng; Changhai Ru; Chao Zhou; Min Tan; Yu Sun
2015A system for automated detection of ampoule injection impuritiesJi Ge(#)(); Shaorong Xie(); Yaonan Wang(); Jun Liu; Hui Zhang; Bowen Zhou; Falu Weng; Changhai Ru; Chao Zhou; Min Tan; Yu Sun()
2014A system for counting fetal and maternal red blood cellsJi Ge; Zheng Gong; Jun Chen; Jun Liu; John Nguyen; Zongyi Yang; Chen Wang; Yu Sun()
2017Abnormal Activity Detection Based on Received Signal Strengths of Radio Tomographic Networks<b>Tong Liu</b>(#)(); Xiao-hui Wei; Zhi-ming Chen; Xiao-mu Luo; Jun Liu
2013Absent in Melanoma 2 (AIM2) in Rat Dental Pulp Mediates the Inflammatory Response during PulpitisYafei Wang; Shafei Zhai; Haijing Wang; Qian Jia; Wenkai Jiang; Xiao Zhang; Ansheng Zhang; Jun Liu; Longxing Ni