Browsing by Author Lifeng

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A Genetic Screen for Mutants with Supersized Lipid Droplets in Caenorhabditis elegans.Li; Shiwei(#); Xu; Shibin; Ma; Yanli; Wu; Shuang; Feng; Yu; Cui; Qingpo; Chen; Lifeng; Zhou; Shuang; Kong; Yuanyuan; Zhang; Xiaoyu; Yu; Jialei; Wu; Mengdi; <b>Zhang; Shaobing O</b>()
2016A novel esterase from a marine mud metagenomic library for biocatalytic synthesis of short-chain flavor estersWang; HualeiGao; Wenyuan(#); Wu; Kai; Chen; Lifeng; Fan; Haiyang; Zhao; Zhiqiang; Gao; Bei; <b>Wang; Hualei</b>(); Wei; Dongzhi()
2016A SAR-ADC using unit bridge capacitor and with calibration for the front-end electronics of PET imagingLiu; Wei(#); <b>Wei; Tingcun</b>(); Li; Bo; Yang; Lifeng; Xue; Feifei; Hu; Yongcai
2015Aligned gold nanobowl arrays: their fabrication, anisotropic optical response and optical grating applicationsLi; Xinyang(#); Wu; Yanchun; Hang; Lifeng; Men; Dandan; Cai; Weiping; <b>Li; Yue</b>()
2014Coarse-grained potentials of single-walled carbon nanotubesZhao; Junhua(#)(); Jiang; Jin-Wu; Wang; Lifeng; Guo; Wanlin(); Rabczuk; Timon()
2016Enhancing phosphorus uptake efficiency through QTL-based selection for root system architecture in maizeGu; Riliang; Chen; Fanjun; Long; Lizhi; Cai; Hongguang; Liu; Zhigang; Yang; Jiabo; Wang; Lifeng; Li; Huiyong; Li; Junhui; Liu; Wenxin; Mi; Guohua; Zhang; Fusuo; Yuan; Lixing
2017Global wetlands: Potential distribution, wetland loss, and status.Hu; Shengjie(#); Niu; Zhenguo(); Chen; Yanfen; Li; Lifeng; Zhang; Haiying
2015Governing Rule for Dynamic Formation of Grain Boundaries in Grown GrapheneLiu; YunqiGuo; Wei(#); Wu; Bin(#); Li; Yongtao; Wang; Lifeng; Chen; Jisi; Chen; Bingyan; Zhang; Zhiyong; Peng; Lianmao; Wang; Shuai(); <b>Liu; Yunqi</b>()
2013Highly effective and reproducible surface-enhanced Raman scattering substrates based on Ag pyramidal arraysWang; Yandong; Lu; Nan(); Wang; Wentao; Liu; Lingxiao; Feng; Lei; Zeng; Zhoufang; Li; Haibo; Xu; Weiqing; Wu; Zijian; Hu; Wei; Lu; Yanqing; Chi; Lifeng
2016Interactive modeling and editing of free-formsurfaces from curve networks<b>Leilei Gao</b>(); Congyi Zhang; Lifeng
2015Investigation of InGaAsP solar cells grown by solid-state molecular beam epitaxyJi; Lian<b>Ji; Lian</b>(#); Tan; Ming; Honda; Kazuki; Harasawa; Ryo; Yasue; Yuya; Wu; Yuanyuan; Dai; Pan; Tackeuchi; Atsushi; Bian; Lifeng; Lu; Shulong(); Yang; Hui
2017LF Radio Wave Prediction at Short Ranges With High Propagation Angles Over Irregular Terrain<b>Zhou; Lili</b>(#)(); Wang; Dandan; Mu; Zhonglin; Xi; Xiaoli; He; Lifeng
2013Metformin Inhibits Vascular Calcification in Female Rat Aortic Smooth Muscle Cells via the AMPK-eNOS-NO PathwayCao; Xiaorui(#); Li; Huan(#); Tao; Huiren(#); Wu; Ning; Yu; Lifeng; Zhang; Dawei; Lu; Xiaozhao; Zhu; Jinyu; Lu; Zifan(); Zhu; Qingsheng()
2017miR-375-3p negatively regulates osteogenesis by targeting and decreasing the expression levels of LRP5 and beta-catenin.Sun; Tianhao(#); Li; Chen-Tian; Xiong; Lifeng; Ning; Ziyu; Leung; Frankie; <b>Peng; Songlin</b>(); Lu; William W
2016National-Scale Estimates of Ground-Level PM2.5 Concentration in China Using Geographically Weighted Regression Based on 3 km Resolution MODIS AODYou; Wei; Zang; Zengliang(); Zhang; Lifeng; Li; Yi; Pan; Xiaobin; Wang; Weiqi
2015Optical sensor based on hydrogel films with 2D colloidal arrays attached on both the surfaces:anti-curling performance and enhanced optical diffraction intensityMen; Dandan(#); Zhang; Honghua; Hang; Lifeng; Liu; Dilong; Li; Xinyang; Cai; Weiping; Xiong; Qihua; <b>Li; Yue</b>()
2015Photocatalytic degradation of fipronil in water by silver-modified lithium vanadium phosphate spheres under visible light irradiationYin; Lifeng
2017Prediction of self-assemblies of sodium dodecyl sulfate and fragrance additives using coarse-grained force fieldsYang; Chunwei; Shen; Zhe; Wu; Liang; Tang; Haiqiu; Zhao; Lifeng; <b>Cao; FengLei</b>; Sun; Huai
2015Production-driven opportunistic maintenance for batch production based on MAM-APB schedulingXia; Tangbin; Jin; Xiaoning; Xi; Lifeng; Ni; Jun
2015Study of the Maglev Performance of the Side-Mounted High-Temperature Superconductor Maglev Rotating SystemLiang; Gang(#)(); Zhao; Lifeng; Yang; Jinlei; Ma; Jiaqing; Zhang; Yong; Wang; Xiqing; Zhao; Yong