Browsing by Author Liping

Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A Single Mutation at Position 190 in Hemagglutinin Enhances Binding Affinity for Human Type Sialic Acid Receptor and Replication of H9N2 Avian Influenza Virus in MiceTeng; Qiaoyang(#); Xu; Dawei; Shen; Weixia; Liu; Qinfang; Rong; Guangyu; Li; Xuesong; Yan; Liping; Yang; Jianmei; Chen; Hongjun; Yu; Hai; Ma; Wenjun(); Li; Zejun()
2012Adsorption of heavy metal ions using hierarchical CaCO3-maltose meso/macroporous hybrid materials: Adsorption isotherms and kinetic studiesMa; Xiaoming(#)(); Li; Liping; Yang; Lin; Su; Caiyun; Wang; Kui; Yuan; Shibao; Zhou; Jianguo
2014AhR is negatively regulated by miR-203 in response to TCDD or BaP treatmentLi; Daochuan(#); Liu; Caixia(#); Yu; Haohui; Zeng; Xiaowen; Xing; Xiumei; Chen; Liping; Gao; Chen; Zhang; Zhengbao; Xiao; Yongmei; Duan; Huawei; Zheng; Yuxin; Wang; Qing(); Chen; Wen
2017An investigation of the effects of elevated phosphorus in water on the release of heavy metals in sediments at a high resolutionChen; Musong(#); Ding; Shiming(); Zhang; Liping; Li; Yangyang; Sun; Qin; Zhang; Chaosheng
2016Anti-phase synchronization and symmetry-breaking bifurcation of impulsively coupled oscillatorsJiang; Haibo(#)(); Liu; Yang; Zhang; Liping; Yu; Jianjiang
2016Application of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/manganese Dioxide Composite-Modified Electrode for Sensitive Electrochemical Detection of LuteolinZuo; Yinxiu; Xu; Jingkun; Zhang; Kaixin; Duan; Xuemin(); Lu; Limin(); Wu; Liping; Ye; Guo; Zhang; Youshan; Xing; Huakun; Dong; Liqi; Sun; Hui; Zhu; Xiaofei
2016Association Between CYP2C19 Loss-of-Function Allele Status and Efficacy of Clopidogrel for Risk Reduction Among Patients With Minor Stroke or Transient Ischemic AttackWang; Yilong(#); Zhao; Xingquan(#); Lin; Jinxi; Li; Hao; Johnston; S. Claiborne; Lin; Yi; Pan; Yuesong; Liu; Liping; Wang; David; Wang; Chunxue; Meng; Xia; Xu; Jianfeng; Wang; Yongjun()
2013Association between survivin -31G>C polymorphism and cancer risk: meta-analysis of 29 studies.Qin; Qin(#); Zhang; Chi(#); Zhu; Hongcheng; Yang; Xi; Xu; Liping; Liu; Jia; Lu; Jing; Zhan; Liangliang; Cheng; Hongyan; Sun; Xinchen()
2016Characteristics of Anaphylaxis in 907 Chinese Patients Referred to a Tertiary Allergy Center: A Retrospective Study of 1,952 EpisodesJiang; Nannan(#); Yin; Jia(); Wen; Liping; Li; Hong
2014Characterization of a novel exported esterase Rv3036c from Mycobacterium tuberculosisChen; Liping; Dang; Guanghui; Deng; Xiaoxia; Cao; Jun; Yu; Shenye; Wu; Defeng; Pang; Hai(); Liu; Siguo()
2013Characterization of Rv0394c gene encoding hyaluronidase and chondrosulfatase from Mycobacterium tuberculosisYuan; Xianglian; Chen; Liping; Deng; Xiaoxia; Cao; Jun; Yu; Shenye; Wang Quankai; Pang; Hai(); Liu; Siguo()
2016Chinese herbal medicine Tangshen Formula treatment of patients with type 2 diabetic kidney disease with macroalbuminuria: study protocol for a randomized controlled trialYan; Meihua(#); Wen; Yumin; Yang; Liping; Wu; Xi; Lu; Xiaoguang; Zhang; Bingxuan; Huang; Weiping; Li; Ping()
2014Cluster anti-consensus in directed networks of multi-agents based on the Q-theoryJiang; Haibo(#)(); Zhang; Liping; Guo; Shuguang
2013Comparison Study on Linear Interpolation and Cubic B-Spline Interpolation Proper Orthogonal Decomposition MethodsWang; Xiaolong(#); Wang; Yi(); Cao; Zhizhu; Zou; Weizhong; Wang; Liping; Yu; Guojun; Yu; Bo; Zhang; Jinjun
2016Correlations of neutron multiplicity and gamma-ray multiplicity with fragment mass and total kinetic energy in spontaneous fission of Cf-252Wang; Taofeng(#)(); Li; Guangwu; Zhu; Liping; Meng; Qinghua; Wang; Liming; Han; Hongyin; Zhang; Wenhui; Xia; Haihong; Hou; Long; Vogt; Ramona; Randrup; Jorgen
2016Delineation of Platelet Activation Pathway of Scutellarein Revealed Its Intracellular Target as Protein Kinase CTian; Xiaoxuan(#); Chang; Lianying; Ma; Guangyin; Wang; Taiyi; Lv; Ming; Wang; Zhilong; Chen; Liping; Wang; Yuefei; Gao; Xiumei; Zhu; Yan()
2015Development of a TaqMan MGB RT-PCR for the rapid detection of H3 subtype avian influenza virus circulating in ChinaTeng; Qiaoyang(#); Shen; Weixia; Yan; Dawei; Yan; Liping; Li; Xuesong; Li; Guoxin; Yang; Jianmei; Li; Zejun()
2016Development of blocking ELISA for detection of antibodies against H9N2 avian influenza virusesYang; Jianmei(#); Dai; Xiaoguang; Chen; Hongjun; Teng; Qiaoyang; Li; Xuesong; Rong; Guangyu; Yan; Liping; Liu; Qinfang; Li; Zejun()
2013Early exercise training improves ischemic outcome in rats by cerebral hemodynamicsTian; Shan; Zhang; Youcan; Tian; Song; Yang; Xiaojiao; Yu; Kewei; Zhang; Yuling; Shen; Xiafeng; Zhang; Liping; Sun; Yu; Xie; Hongyu; He; Zhijie; Guo; Zhenzhen; Jia; Jie; Wu; Yi; Bai; Yulong; Zhu; Yulian; Cheng
2014Effect of Impurities on the Solubility, Metastable Zone Width, and Nucleation Kinetics of Borax DecahydratePeng; Jiaoyu; Dong; Yaping(); Wang; Liping; Li; LiLi; Li; Wu; Feng; Haitao