Browsing by Author Peidong Li

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Creep and recovery behaviors of magnetorheological elastomer based on polyurethane/epoxy resin IPNs matrixSong Qi; Miao Yu; Jie Fu; Peidong Li; Mi Zhu
2015C–C/C–N cross-coupling reactions of aryl sulfonates catalyzed by an eco-friendly and reusable heterogeneous catalyst: wool–Pd complexQuanlu Yang; Zhengjun Quan; Baoxin Du; Shang Wu; Yinpan Zhang; Peidong Li; Mingming Wang; Ziqiang Lei; Xicun Wang
2014Dynamic Model and Parameters Identification of Piezoelectric Stack ActuatorsPeidong Li; Jie Fu; Yuan Wang; Zhiwei Xing; Miao Yu
2014Dynamic Model and Parameters Identification of Piezoelectric Stack ActuatorsPeidong Li; Jie Fu; Yuan Wang; Zhiwei Xing; Miao Yu
2015Recyclable palladium catalyst on grapheme oxide for the C–C/C–N cross-coupling reactions of heteroaromatic sulfonatesQuanlu Yang; Zhengjun Quan; Shang Wu; Baoxin Du; Mingming Wang; Peidong Li; Yinpan Zhang; Xicun Wang
2014Research on Hybrid Isolation System for Micro-Nano-Fabrication PlatformJie Fu; Yuan Wang; Peidong Li; Miao Yu
2015Reusable biomacromolecule-Pd complex catalyzed C–C cross-coupling reactions via C–S cleavage of disulfidesQuanlu Yang; Shang Wu; Zhengjun Quan; Baoxin Du; Mingming Wang; Peidong Li; Yinpan Zhang; Ziqiang Lei; Xicun Wang
2012Variation of Soil Enzyme Activities and Microbial Community Structure in Peanut Monocropping System in Subtropical ChinaPeidong Li; Chuanchao Dai; Xingxiang Wang; TaoIin Zhang; Yan Chen
2015Wool-anchored Pd(OAc)2 complex: a highly active and reusable catalyst for desulfurative coupling reactionsQuanlu Yang; Zhengjun Quan; Baoxin Du; Shang Wu; Peidong Li; Yanxia Sun; Ziqiang Lei; Xicun Wang