Browsing by Author Qiang Zheng

Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Accurate inverse-consistent symmetric optical flow for 4D CT lung registrationZhulou Cao; Enqing Dong; Qiang Zheng; Wenyan Sun; Zhenzhi Li
2015Bacterioplanktoncommunity resilience to ocean acidification: evidence from microbial networkanalysisYu Wang; Rui Zhang; Qiang Zheng; Ye Deng; Joy D. Van Nostrand; Jizhong Zhou; Nianzhi Jiao
2015Balanced toughening and strengthening of ethylene-propylene rubber toughened isotactic polypropylene by simultaneously using ethylene-propylene rubber and poly(styrene-b-ethylene/propylene) diblock copolymerFeng Chen; Biwei Qiu; Bo Wang; Yonggang Shangguan; Qiang Zheng
2016Biodegradable triboelectric nanogenerator as alife-time designed implantable power sourceQiang Zheng; Yang Zou; Yalan Zhang; Zhuo Liu; Bojing Shi; Xinxin Wang; Yiming Jin; Han Ouyang; Zhou Li; Zhong Lin Wang
2016Boundary lubricating properties of hydrophobically modified polyacrylamideHeng Su; Xiang Wang; Miao Du; Yihu Song; Qiang Zheng
2015Boundary Lubrication by Associative MucinXiang Wang; Miao Du; Hongpeng Han; Yihu Song; Qiang Zheng
2013Casting solvent effects on molecular dynamics of weak dynamic asymmetry polymer blend films via broadband dielectric spectroscopyYu Lin; Yeqiang Tan; Biwei Qiu; Jiaqi Cheng; Wanjie Wang; Yonggang Shangguan; Qiang Zheng
2015Complex rheological behaviors of loach (Misgurnus anguillicaudatus) skin mucusXiang Wang; Heng Su; Weiyang Lv; Miao Du; Yihu Song; Qiang Zheng
2014Control of multilayered core–shell dispersed particles in HPP/EPR/EbP blends and its influences on crystallization and dynamic mechanical behaviorBiwei Qiu; Feng Chen; Yonggang Shangguan; Yu Lin; Qiang Zheng
2015Correlation between impact properties and phase structure in impact polypropylene copolymerFeng Chen; Biwei Qiu; Yonggang Shangguan; Yihu Song; Qiang Zheng
2016Direct chemical synthesis of well dispersed L10-FePt nanoparticles with tunable size and coercivityJianghai He(#); Baoru Bian; Qiang Zheng; Juan Du(); Weixing Xia; Jian Zhang; Aru Yan; J. P. Liu
2015Effects of Composition on Microstructure and Crystallization Behavior of Impact Polypropylene Copolymer investigated by Restructuring Core-Shell Dispersed Phase in Ternary HPP/EPR/EbP BlendsBiwei Qiu; Feng Chen; Yonggang Shangguan; Yu Lin; Qiang Zheng
2014The Evolutionary Divergence of psbA Gene in Synechococcus and Their Myoviruses in the East China SeaQiang Zheng; Nianzhi Jiao; Rui Zhang; Jingjing Wei; Fei Zhang
2013Filler effects on the phase separation behavior of poly (methyl methacrylate)/poly (styrene-co-acrylonitrile) binary polymer blendsMiao Du; Qiang Wu; Min Zuo; Qiang Zheng
2015Genome sequence of Bacillus sp. CHD6a, isolated from the shallow-sea hydrothermal ventWenxin Lin; Hong Chen; Qi Chen; Yanting Liu; Nianzhi Jiao; Qiang Zheng
2015Genome sequence ofaerobic anoxygenic phototrophic bacterium Erythrobacter sp. JL475, isolatedfrom the South China SeaQiang Zheng; Yanting Liu; Jia Sun; Nianzhi Jiao
2015ImplantableSelf-Powered Low-Level Laser Cure System for Mouse Embryonic Osteoblasts’Proliferation and DifferentiationWei Tang; Jingjing Tian; Qiang Zheng; Lin Yan; JiangxueWang; Zhou Li; Zhong LinWang
2016Interactions of Pair Particles Mediated by Signal MoleculesJiang-Xing Chen; Qiang Zheng; Chun-Yun Huang; Jiang-Rong
2012Investigation and prediction on the nonlinear viscoelastic behaviors of nylon1212 toughened with elastomerWanjie Wang; Zhanling Lu; Yanxia Cao; Jinzhou Chen; Jingwu Wang; Qiang Zheng
2007Kinetic analysis on spherulite growth rate of polypropylene catalloysYonggang Shangguan; Yihu Song; Qiang Zheng