Browsing by Author Qinghua Wang

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Characterization of a novel chitinase DkChi from Dendrolimus kikuchii nucleopolyhedrovirusQinghua Wang; Liangjian Qu; Zhilin Zhang; Yuzhu Wang; Yongan Zhang
2014Development of a novelelectrochemical DNA biosensor based on elongatedhexagonal-pyramid CdS and poly-isonicotinic acid composite filmDelun Zheng; QingxiangWang(); Qinghua Wang; Weiwei Qiu; Feng Gao; Fei Gao
2016Genetic screening of solute carrier family 5 member 5 (SLC5A5) gene in Chinese Han congenital hypothyroidism patients with goiterChuang Liu(#); Guoqing Zhang; Yucui Zang; Fang Wang; Mengmeng Han; Wenxiu Han; Qinghua Wang; Shiguo Liu(); Shengli Yan()
2014Highly dispersibleand stablecopper terephthalate MOF-graphene oxide nanocomposite for electrochemical sensing applicationXia Wang; Qingxiang Wang(); Qinghua Wang; Feng Gao; Fei Gao; Yizhen Yang; Hongxu Guo
2015Identification of a chitinase from Apocheima cinerarius nucleopolyhedrovirusQinghua Wang; Yuzhu Wang; Guoli Zhong; Yongan Zhang
2008Knowledge-based cooperative particle swarm optimizationJing Jie; Jianchao Zeng; Chongzhao Han; Qinghua Wang
2012Synthesis, crystal structure and DNA-binding properties of a mononuclear copper complex with pyridine-2-carboxylate ligandQingxiang Wang; Zhanglong Yu; Qinghua Wang; Wenqi Li; Feng Gao; Shunxing Li
2014The anorexic effect of Ex4/Fc through GLP-1 receptor activation in high-fat diet fed miceRui Liu; Yiming Li, Renmin Hu,; Yongde Peng; Qinghua Wang
2016Transgenic expression of Dendrolimus kikuchii nucleopolyhedrovirusenhancin in tobacco enhances the mortality and affects the development ofSpodoptera exigua larvaeQinghua Wang; Liangjian Qu; Ruizhen Wang; Yongan Zhang