Browsing by Author Shouhai Li

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A self-crosslinking thermosetting monomer with both epoxy and anhydride groups derived from tung oil fatty acids: Synthesis and propertiesKun Huang; Zengshe Liu; Jinwen Zhang; Shouhai Li; Mei Li; Jianling Xia; Yonghong Zhou
2014Design, preparation and properties of novel renewable UV-curable copolymers based on cardanol and dimer fatty acidsShouhai Li; Xuejuan Yang; Kun Huang; Mei Li; Jianling Xia
2013New Vinyl Ester Bio-copolymers Derived from Dimer Fatty Acids: Preparation, Characterization and PropertiesShouhai Li; Jianling Xia; Mei Li; Kun Huang
2013New Vinyl Ester Bio-copolymers Derived from Dimer Fatty Acids: Preparation, Characterization and PropertiesShouhai Li; Jianling Xia; Mei Li; Kun Huang
-Novel Renewable Resource-based UV- curable Copolymers Derived from Myrcene and Tung oil: Preparation, Characterization andProperties. Xuejuan Yang; Shouhai Li; Jianling Xia; Jian Song; Kun Huang; Mei Li
2013Preparation and properties of UV-absorbentlignin graft copolymer films from lignocellulosic butanol residueXiaohuan Liu; Jifu Wang; Shouhai Li; Xiaowei Zhuang; Yu Zhi Xu; Chunpeng Wang; Fuxiang Chu
2015RenewableMyrcene-based UV-curable Monomer and its Copolymers with Acrylated EpoxidizedSoybean Oil: Design, Preparation, and CharacterizationXuejuan Yang; Shouhai Li; Jianling Xia; Jian Song; Kun Huang; Mei Li
2013Research on Preparation, Properties and UV Curing behaviors of Novel Myrcene-based Vinyl Ester Resin.Xuejuan Yang; Shouhai Li; Xiaodong Tang; Jianling