Browsing by Author Xue Jiang

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Comparative Study of Experimental and Modeling Autoignition of Cyclohexane, Ethylcyclohexane, and n-PropylcyclohexaneZeimin Tian; Yingjia Zhang; Lun Pan; Jiaxiang Zhng; Feiyu Yang; Xue Jiang; Zuohua Huang
2015CRISPR/Cas9 Promotes Functional Study of Testis Specific X-Linked Gene In Vivo.Minyan Li; Rui Huang; Xue Jiang; Yuxi Chen; Zhen Zhang; Xiya Zhang; Puping Liang; Shaoquan Zhan; Shanbo Cao; Zhou Songyang; Junjiu Huang
2013Experimental and modeling study of the auto-ignition of n-heptane/n-butanol mixturesJiaxiang Zhang; Shaodong Niu; Yingjia Zhang; Chenglong Tang; Xue Jiang; Erjiang Hu; Zuohua Huang
2012Experimental and modeling study on auto-ignition characteristics of methane/hydrogen blends under engine relevant pressureYingjia Zhang; Xue Jiang; Liangjie Wei; Jiaxiang Zhang; Chenglong Tang; Zuohua Huang
2014Experimental and Modeling Study on Auto-Ignition of DME/n-Butane Blends under Engine Relevant PressureXue Jiang; Yingjia Zhang; Lun Pan; Xingjia Man; Zuohua Huang
2013Experimental and modeling study on the influences of methanol on premixed fuel-rich n-heptane flamesGen Chen; Wu Yu; Xue Jiang; Zuohua Huang; Zhandong Wang; Zhanjun Cheng
2012Experimental and numerical investigation on diluted DME flames: Thermal and chemical kinetic effects on laminar flame speedsZhaoyang Chen; Chenglong Tang; Jin Fu; Xue Jiang; Qianqian Li; Liangjie Wei; Zuohua Huang
2012Experimental and numerical study on the effect of composition on laminar burning velocities of H"2/CO/N"2/CO"2/air mixturesErjiang Hu; Jin Fu; Lun Pan; Xue Jiang; Zuohua Huang; Yang Zhang
2014Synthesis of PAA-g-PNIPAM well-defined graft polymer by sequential RAFT and SET-LRP and its application in preparing size-controlled super-paramagnetic Fe3O4 nanoparticles as a stabilizerXiuyu Jiang; Sujuan Zhai; Xue Jiang; Guolin Lu; Xiaoyu Huang
2016Tailoring physical properties of graphene: Effects of hydrogenation, oxidation, and grain boundaries by atomistic simulationsLizhao Liu; Junfeng Zhang; Haili Gao; Lu Wang; Xue Jiang; Jijun Zhao