Browsing by Author Xun Huang

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Artesunate altered cellular mechanical properties leading to deregulation of cell proliferation and migration in esophageal squamous cell carcinomaRuyi Shi; Heyang Cui; Yanghui Bi; Xun Huang; Bin Song; Caixia Cheng; Ling Zhang; Jing Liu; Chanting He; Fang Wang; Zhiwu Jia; Bin Yang; Juan Wang; Jinyao Dong; Zhijie Du; Shuaishuai Xiao……
2014MiR-200c suppresses TGF-β signaling and counteracts trastuzumab resistance and metastasis by targeting ZNF217 and ZEB1 in breast cancerWen-Dong Bai(#); Xing-Ming Ye(#); Meng-Yao Zhang(#); Hua-Yu Zhu; Wen-Jin Xi; Xun Huang; Jiao Zhao; Bin Gu; Guo-Xu Zheng; An-Gang Yang(); Lin-Tao Jia()
2013Neuronal target identification requires AHA-1Mediated fine-tuning of Wnt signaling in C. elegansJingyan Zhang; Xia Li; Angela Jevince; Liying Guan; Jiaming Wang; David Hall; Xun Huang; Mei Ding
2015Numerical Simulation of Debris-flow Behavior Incorporating a Dynamic Method for Estimating the EntrainmentZheng Han; Guangqi Chen; Yange Li; Chuan Tang; Linrong Xu; Yi He; Xun Huang; Wei Wang
2013Selenium nanoparticles induced membrane bio-mechanical property changes in MCF-7 cells by disturbing membrane molecules and F-actinJiang Pi; Fen Yang; Hua Jin; Xun Huang; Ruiying Liu; Peihui Yang; Jiye Cai
2013Temperature dependent conductivity of vapor-phase polymerized PEDOT filmsDan Wu; Jie Zhang; Weiling Dong; Hongwei Chen; Xun Huang; Baoquan Sun; Liwei Chen
2013Tuning indium tin oxide work function with solution-processed alkali carbonate interfacial layers for high-efficiency inverted organic photovoltaic cellsFei Chen; Qi Chen; Lin Mao; Yixin Wang; Xun Huang; Wei Lu; Bing Wang; Liwei Chen