Browsing by Author Yanhui Shi

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A cadmium(II)-based metal–organic framework for selective trace detection of nitroaniline isomers and photocatalytic degradation of methylene blue in neutral aqueous solutionPengyan Wu; Yanhong Liu; Yang Li; Min Jiang; Xiu-Ling Li; Yanhui Shi; Jian Wang
2016A cadmium(II)-based metal–organic framework for selective trace detection of nitroaniline isomers and photocatalytic degradation of methylene blue in neutral aqueous solution<b>Pengyan Wu</b>(#); Yanhong Liu; Yang Li; Min Jiang; Xiu-ling Li; Yanhui Shi; Jian Wang()
2015Efficient synthesis of quinazoline-2,4(1H,3H)-dionesfrom CO2 catalyzed by N-heterocyclic carbene at atmospheric pressureYunqing Xiao; Xianqiang Kong; Zhicheng Xu; Changsheng Cao; Guangsheng Pang; Yanhui Shi
2016Impact of etching on the surface leakage generation in mesa-type InGaAs/InAlAs avalanche photodetectorsYingjie Ma(#); Yonggang Zhang(); Yi Gu; Xingyou Chen; Yanhui Shi; Wanyan Ji; Suping Xi; Ben Du; Xiaoliang Li; Hengjing Tang; Yongfu Li; Jiaxi
2016Luminescent agostic Cu(I) complexes containing both trigonal planar and tetrahedral coordination modesMiao-Miao Huang(#); Ya-Meng Guo; Ying Shi; Ling Zhao; Yan-Wen Niu; Yanhui Shi; Xiu-Ling Li()
2015Mechanism and pharmacological rescue of berberine-induced hERG channel deficiencyMeng Yan; Kaiping Zhang; Yanhui Shi; Lifang Feng; Lin Lv; Baoxin Li
2017Synthesis, structure and luminescent properties of three organogold(I)-9-ethynyl-anthracence-diphosphine complexesXi-Xi Yao(#); Ya-Meng Guo; Jing Chen; Miao-Miao Huang; Yanhui Shi; Xiu-Ling Li()