Browsing by Author Yi He

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-A new method to generate non-autonomous discrete integrable systems via convergence acceleration algorithmsYi He; Xing-Biao Hu; Hon-Wah Tam; Ying-Nan Zhang
2015A Wearable Context-Aware ECG Monitoring System Integrated with Built-in Kinematic Sensors of theSmartphoneFen Miao; Ye Li; Yayu Cheng; Yi He; Qingyun He
2013An Extended Multistep Shanks Transformation and Convergence Acceleration Algorithm with their Convergence and Stability AnalysisJian-Qing Sun; Xiang-Ke Chang; Yi He; Xing-Biao Hu
2015Anti-hyperuricemia effects of allopurinol are improved by Smilax riparia, a traditional Chinese herbal medicineXiao-Hui Wu; Chong-Zhi Wang; Shu-Qing Wang; Chao Mi; Yi He; Jun Zhang; Yan-Wen Zhang; Samantha Anderson; Chun-Su Yuan
-Apigenin, a potent suppressor of dendritic cell maturation and migration, protects against collagen-induced arthritisXing Li; Yanping Han; Qingyou Zhou; Hongyu Jie; Yi He; Jiaochan Han; Juan He; Yong Jiang; Erwei Sun
2015Apolipoprotein E e4 Modulates Functional BrainConnectome in Alzheimer’s DiseaseJinhui Wang; Xiao Wang; Yi He; Xin Yu; Huali Wang; Yong He
2016Bioturbation effects on heavy metals fluxes from sediment treated with activated carbonBin Men; Yi He; Xiaofang Yang; Jian Meng; Fei Liu; Dongsheng Wang
2015Bioturbation/bioirrigation effect on thallium released from reservoir sediment by different organism typesYi He; Bin Men; Xiaofang Yang; Dongsheng Wang
-Comparison of daily and sub-daily SWAT models for daily streamflow simulation in the Upper Huai River Basin of ChinaXiaoying Yang; Qun Liu; Yi He; Xingzhang Luo; Xiaoxiang Zhang
2013Convergence acceleration algorithms related to a generalized E-transformation and its particular casesYi He; Xing-Biao Hu; Hon-Wah Tam; Satoshi Tsujimoto
2013Cooperative Advertising in a Supply Chain with Horizontal CompetitionYi He; Qinglong Gou; Chunxu Wu; Xiaohang Yue
2013Cooperative Advertising in a Supply Chain with Horizontal CompetitionYi He; Qinglong Gou(); Chunxu Wu; Xiaohang Yue
2015Enhancedsaturation magnetization in buckypaper-films of thin walled carbonnanostructures filled with Fe3C, FeCo, FeNi, CoNi, Co and Ni crystals: the keyrole of ClJian Guo; Mu Lan; Shanling Wang; Yi He; Sijie Zhang; Gang Xiang; Filippo S. Boi
2015Enhancedsaturation magnetization in buckypaper-films of thin walled carbonnanostructures filled with Fe3C, FeCo, FeNi, CoNi, Co and Ni crystals: the keyrole of ClJian Guo(#); Mu Lan; Shanling Wang; Yi He; Sijie Zhang; Gang Xiang(); Filippo S. Boi()
2015Enhancedsaturation magnetization in buckypaper-films of thin walled carbonnanostructures filled with Fe3C, FeCo, FeNi, CoNi, Co and Nicrystals: the key role of ClJian Guo; Mu Lan; Shanling Wang; Yi He; Sijie Zhang; Gang Xiang; Filippo S· Boi
2015FTY720 Abrogates Collagen-Induced Arthritis by Hindering Dendritic Cell Migration to Local Lymph NodesYanping Han; Xing Li; Qingyou Zhou; Hongyu Jie; Xiaobin Lao; Jiaochan Han; Juan He; Xinxia Liu; Dongsheng Gu; Yi He; Erwei Sun
2015Identifying typical physical activity on smartphone with varying positions and orientationsFen Miao; Yi He; Jinlei Liu; Ye Li
2013In Vitro Antifungal Activity of Silver Nanoparticles Against Ocular Pathogenic Filamentous FungiYan Xu; Chuanwen Gao; Xiaohua Li; Yi He; Lutan Zhou; Guangren Pang; Shengtao Sun
2012A new partial trisomy 12p with artery catheter vagus, congenital cataracts, external auditory canal, and no turbinateYan-hui Liu; Run-gui Xie; Xiao-yan Zhang; Shun-di Wei; Yi He; Wang-fang Xu; Yang-yang Lin; Fu Xiong
2015Numerical Simulation of Debris-flow Behavior Incorporating a Dynamic Method for Estimating the EntrainmentZheng Han; Guangqi Chen; Yange Li; Chuan Tang; Linrong Xu; Yi He; Xun Huang; Wei Wang