Browsing by Author Yi Jiang

Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A Highly Selective and SensitiveTurn-on Fluorescent Chemosensor Based on Rhodamine 6G for Fe3+Zhi-Qiang Hu; Ying-Ying Gu; Wen-Zhou Hu; Lei-Li Sun; Jiang-Hua Zhu; Yi Jiang
2015A New Fluorescence Turn-On Probe for Aluminum(III) with High Selectivity and Sensitivity, and its Application to BioimagingYi Jiang; Lei-Li Sun; Guang-Zong Ren; Xiang Niu; Wen-zhou Hu; Zhi-Qiang Hu
2015A New Method for Balancing Cloud ResourceHeng Song; Junwu Zhu; Yi Jiang; Bin Li
2015A New Method for Balancing Cloud ResourceHeng Song; Junwu Zhu; Yi Jiang; Bin Li
2015A Novel Model of Power Consumption ShiftingHeng Song; Junwu Zhu; Yi Jiang; Bin Li
2015A Novel Model of Power Consumption ShiftingHeng Song; Junwu Zhu; Yi Jiang; Bin Li
2015A sensitive and selective fluorescent probe for detection of glutathionein the presence of Cu2+ and its application to biological imagingZhi-Qiang Hu; Lei-Li Sun; Ying-Ying Gu; Yi Jiang
2014A sensitive and selective turn-on fluorescent probe for hypochlorous acid based on a thiorhodamine 6G amide, and its application in cellular imagingZhi-Qiang Hu; Jiang-Hua Zhu; Ying-Ying Gu; Wen-Zhou Hu; Ming Li; Yi Jiang
2015Absorption heat exchangers for long distance heat transportationYi Jiang; Xiaoyun Xie
2015Absorption heat exchangers for long distance heat transportationYi Jiang; Xiaoyun Xie
2015Amycolatopsis flava sp.nov., a halophilic actinomycete isolated from Dead Sea.Xiaomin Wei; YingYing Jiang; Xiu Chen; Yi Jiang
2015An Entropy-based Approach to the Crowd Entity ResolutionYi Jiang; Wei Zhang; Haiyan Zhao
2015An Entropy-based Approach to the Crowd Entity ResolutionYi Jiang; Wei Zhang; Haiyan Zhao
2016An Intrinsic Agonist Mechanism for Activation of Glucagon Like Peptide-1 Receptor by its Extracellular DomainYanting Yin(#); X Edward Zhou; Li Hou; ; Li-Hua Zhao; Bo Liu; Gaihong Wang; Yi Jiang; Karsten Melcher(); H Eric Xu()
2011Application of 3x3 coupler based Mach-Zehnder interferometer in delamination patch detection in compositeYing Xu; Ya Qi Li; Yi Jiang; Christopher K.Y.Leung
2011Chinese and Korean Characters Engage the Same Visual Word Form Area in Proficient Early Chinese-Korean BilingualsJian'E Bai; Jinfu Shi; Yi Jiang; Sheng He; Xuchu Weng
2014Comparison of two absorption processes of absorption heat pump used in district heating systems: Falling-film absorption and spraying column absorptionJingyuan Li; <b>Xiaoyun Xie</b>(); Yi Jiang
2014Construction of ideal process and performance analysis of absorption heat pump under constant-temperature heat reservoirs/sinks<b>Xiaoyun Xie</b>(); Yi Jiang
2015Crosstalk between JNK and NF-κB signaling pathways via HSP27 phosphorylation in HepG2 cellsJie Ruan; Zhilin Qi; Lei Shen; Yi Jiang; Yimiao Xu; Lei Lan; Lan Luo; Zhimin Yin
2015Diastaphenazine, a new dimeric phenazine from an endophytic Streptomyces diastaticus subsp. ArdesiacusYiqing Li; Li Han; He Rong; Liya Li; Lixing Zhao; Longxia Wu; Lihua Xu; Yi Jiang; Xueshi Huang