Browsing by Author Yi Yang

Showing results 1 to 20 of 143  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012A Mathematical Characterization of System Design and ModelingXibin Zhao; Anping He; Jinzhao Wu; Guowu Yang; Yi Yang; Ning Zhou; Shihan Yang; Lian Li
2013A PID-Type Model Predictive Iterative Learning Control For Injection Molding ProcessJia Shi; Yi Yang; Ningyun Lu
2013A PID-Type Model Predictive Iterative Learning Control For Injection Molding ProcessJia Shi; Yi Yang; Ningyun Lu
2015A Scheduling Model of Logistics Service Supply Chain Based on the Time Windows of the FLSP’s Operation and Customer Requirement.Weihua Liu; Yi Yang; Shuqing Wang; Enze Bai
2014A Variant of L#-Convexity and its Application to Inventory Models with Batch OrderingZhiyuan Chen; Yanchu Liu; Yi Yang; Yun Zhou
2017Accurate determination of lattice parameters basedon Niggli reduced cell theory by using digitized electron diffractionmicrographYi Yang; Canying Cai; Jianguo Lin; Lunjun Gong; Qibin Yang
2013Activation of canonical wnt pathway promotes differentiation of mouse bone marrow-derived MSCs into type II alveolar epithelial cells, confers resistance to oxidative stress, and promotes their migration to injured lung tissue in vitroAi-ran Liu; Le Liu; Song Chen; Yi Yang; Hong-jie Zhao; Ling Liu; Feng-mei Guo; Xiao-min Lu; Hai-bo Qiu
2014Alpha-lipoic acid improves high fat diet-induced hepatic steatosis by modulating the transcription factors SREBP-1, FoxO1 and Nrf2 via the SIRT1/LKB1/AMPK pathwayYi Yang; Wang Li; Yang Liu; Yuning Sun; Yan Li; Qing Yao; Jianning Li; Qian Zhang; Yujing Gao; Ling Gao; Jiajun Zhao
2014Analysis of Batch Ordering Inventory Models with Setup Cost and Capacity ConstraintYi Yang; Quan Yuan; Weili Xue; Yun Zhou
2016Anti-disturbance tracking control for systems withnonlinear disturbances using T–S fuzzy modelingYi Yang; Fan Xiangxiang; Zhang Tianping
2012Application Layer Multicast Streaming Media Live System Based on ScribeJianqun Cui; MIncai Lai; Yi Yang; Chuanghe Chen
2014Arabidopsis ABA receptor RCAR1/PYL9 interacts with an R2R3-Type MYB transcription factor, AtMYB44Dekuan Li; Ying Li; Liang Zhang; Xiaoyu Wang; Zhe Zhao; Zhiwen Tao; Jianmei Wang; Jin Wang; Min Lin; Xufeng Li; Yi Yang
2014Augmenting Image Descriptions Using Structured Prediction OutputYahong Han; Xingxing Wei; Xiaochun Cao; Yi Yang; Xiaofang Zhou
2017Biotic and abiotic stresses activate different Ca2+ permeable channels in ArabidopsisXiao-qiang Cao(#); Zhong-hao Jiang; Yan-yan Yi; Yi Yang; Li-ping Ke; Zhen-Ming Pei; Shan Zhu()
2013Biotransformation of Bisphenol AF to Its Major Glucuronide Metabolite Reduces Estrogenic ActivityMing Li; Yunjia Yang; Yi Yang; Jie Yin; Jing Zhang; Yixing Feng; Bing Shao
2013Biotransformation of Bisphenol AF to Its Major Glucuronide Metabolite Reduces Estrogenic ActivityMing Li; Yunjia Yang; Yi Yang; Jie Yin; Jing Zhang; Yixing Feng; Bing Shao
2014Calcium phosphate nanoparticles show an effective activation of the innate immune response in vitro and in vivo after functionalization with flagellinDiana Kozlova; Viktoriya Sokolova; Maohua Zhong; Ejuan Zhang; Jingyi Yang; Wei Li; Yi Yang; Jan Buer; Astrid Maria Westendorf; Matthias Epple; Huimin Yan
2015Characterization and sources analysis in surfacesediments in the Yangtze River EstuaryZucheng Wang; Min Liu; Yi Yang
2015Characterization and sources analysis in surfacesediments in the Yangtze River EstuaryZucheng Wang; Min Liu; Yi Yang
2016Chemical engineering of mixed halide hexaborates as nonlinear optical materialsMingjun xia(#); Zhanyu Hou; Yi Yang; Lijuan Liu