Browsing by Author Zhen

Showing results 1 to 20 of 264  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A compact and high-efficiency dichroic plasmonic splitter based on asymmetric T-shape waveguide<b>Wen; Kunhua</b>(#)(); Hu; Yihua; Chen; Li; Zhou; Jinyun; Lei; Liang; Guo; Zhen
2015A Critical Role for CLSP2 in the Modulation of Antifungal Immune Response in Mosquitoes<b>Wang; Yan-Hong</b>(#); Hu; Yang; Xing; Long-Sheng; Jiang; Hong; Hu; Song-Nian; Raikhel; Alexander S.; Zou; Zhen
2014A dual coaxial nanocable sulfur composite for high-rate lithium-sulfur batteriesLi; Zhen; Yuan; Lixia(); Yi; Ziqi; Liu; Yang; Xin; Ying; Zhang; Zhaoliang; Huang; Yunhui
2013A fluorine-mediated hydrothermal method to synthesize mesoporous rhombic ZnO nanorod arrays and their gas sensor applicationZhu; LipingWen; Zhen; <b>Zhu; Liping</b>(); Li; Lei; Sun; Luwei; Cai; Hui; Ye; Zhizhen
2016A High-Performance Nb Nano-Superconducting Quantum Interference Device with a Three-Dimensional Structure.Chen; Lei(#)(); Wang; Hao; Liu; Xiaoyu; Wu; Long; Wang; Zhen
2014A Highly Ordered Meso@Microporous Carbon-Supported Sulfur@Smaller Sulfur Core-Shell Structured Cathode for Li-S BatteriesLi; Zhen; Jiang; Yan; Yuan; Lixia(); Yi; Ziqi; Wu; Chao; Liu; Yang; Strasser; Peter; Huang; Yunhui
2015A miniature high-efficiency fully digital adaptive voltage scaling buck converterLi; Hangbiao(#); Zhang; Bo; Luo; Ping(); Zhen; Shaowei; Liao; Pengfei; He; Yajuan; Li; Zhaoji
2013A multiprocessor-oriented power-conscious scheduling algorithm for periodic tasksLiu; Zheng(#)(); Zhao; Weiguo; Li; Zhen; Yan; Hua; Han; Huijian
2015A new empirical solar radiation pressure model for BeiDou GEO satellitesLiu; Junhong(#); <b>Gu; Defeng</b>(); Ju; Bing; Shen; Zhen; Lai; Yuwang; Yi; Dongyun
2014A NiPdB-PEG(800) Amorphous Alloy Catalyst for the Chemoselective Hydrogenation of Electron-Deficient Aromatic Substrates<b>Bai; Guoyi</b>(#)(); Zhao; Zhen; Dong; Huixian; Niu; Libo; Wang; Yalong; Chen; Qingzhi
2014A novel centrosome and microtubules associated subcellular localization of Nogo-A: Implications for neuronal development<b>Mi; Yajing</b>(#); Gao; Xingchun; Ma; Yue; Gao; Jie; Wang; Zhen; Jin; Weilin()
2016A novel NF-kappa B/YY1/microRNA-10a regulatory circuit in fibroblast-like synoviocytes regulates inflammation in rheumatoid arthritisMu; Nan(#); Gu; Jintao(#); Huang; Tonglie(#); Zhang; Cun; Shu; Zhen; Li; Meng; Hao; Qiang; Li; Weina; Zhang; Wangqian; Zhao; Jinkang; Zhang; Yong; Huang; Luyu; Wang; Shuning; Jin; Xiaohang; Xue; Xiaochang(); Zha
2015A numerical study of the overall stability of flexible giant crane boomsLi; Wenjun; <b>Zhao; Jiong</b>; Jiang; Zhen; Chen; Wei; Zhou; Qicai
2017A quartz crystal microbalance sensor for endotoxin assay by monitoring limulus amebocyte lysate protease reaction<b>Liu; Tao</b>(#); Zhang; Wei; Zhou; Lianqun; Guo; Zhen; Tang; Yuguo; Miao; Peng
2017A Slotted-FAMA based MAC Protocol for Underwater Wireless Sensor Networks with Data Train<b>Zhang; Senlin</b>(#); Qian; Liangfang; Liu; Meiqin(); Fan; Zhen; Zhang; Qunfei
2014A Smart Nanoassembly for Multistage Targeted Drug Delivery and Magnetic Resonance ImagingLi; Zhenhua(#); Dong; Kai; Huang; Sa; Ju; Enguo; Liu; Zhen; Yin; Meili; Ren; Jinsong; <b>Qu; Xiaogang</b>()
2016Aberrant regulation of synchronous network activity by the attention-deficit/hyperactivity disorder-associated human dopamine D4 receptor variant D4.7 in the prefrontal cortex.Zhong; Ping(#); Liu; Wenhua; Yan; Zhen
2015Abnormal Accumulation of Collagen Type I Due to the Loss of Discoidin Domain Receptor 2 (Ddr2) Promotes Testicular Interstitial Dysfunction.Zhu; Chu-chao(#); Tang; Bin(#); Su; Jin(#); Zhao; Hu; Bu; Xin; Li; Zhen; Zhao; Jie; Gong; Wei-dong; Wu; Zhi-qun; Yao; Li-bo(); Li; Wei(); Zhang; Yuan-qiang()
2016Accessible Method for the Development of Novel Sterol Analogues with Dipeptide-like Side Chains That Act as Neuroinflammation InhibitorsChen; Hongli(#)(); Han; Chaojun; Wu; Jing; Liu; Xiaoyu; Zhan; Yuexiong; Chen; Jiakang; Chen; Yanke; Gu; Ruinan; Zhang; Li; Chen; Shuangshuang; Jia; Jia; Zhen; Xuechu; <b>Zheng; Long Tai</b>(); Jiang; Biao()
2017Acupuncture combined with methylcobalamin for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in patients with multiple myelomaHan; Xiaoyan; <b>Wang; Lijuan</b>(#); Shi; Hongfei; Zheng; Gaofeng; He; Jingsong; Wu; Wenjun; Shi; Jimin; Wei; Guoqing; Zheng; Weiyan; Sun; Jie; Huang; He; Cai; Zhen