Browsing by Author Zheng Li

Showing results 1 to 20 of 91  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20152-Hydroxylation of 1,3-Diketones with Atmospheric OxygenZheng Li; Tianpeng Li; Jiasheng Li; Lili He; Xianggui Jia; Jingya Yang
2014A dual emission fluorescent probe enables simultaneous detection of glutathione and cysteine/homocysteineXiaofeng Yang; Qian Huang; Yaogang Zhong; Zheng Li; Hua Li; Mark Lowry; Jorge O. Escobedo,; Robert M. Strongin
2015A framework for extracting and representing project knowledge contexts using topic models and dynamic knowledge mapsJin Xu; Zheng Li; Shuliang Li; Yanyan Zhang
2015A framework for extracting and representing project knowledge contexts using topic models and dynamic knowledge mapsJin Xu; Zheng Li; Shuliang Li; Yanyan Zhang
2015A novel allele of monoecious (m) locus is responsible for elongated fruit shape and perfect flowers in cucumber (Cucumis sativus L.)Junyi Tan; Qianyi Tao; Huanhuan Niu; Zhen Zhang; Dandan Li; Zhenhui Gong; Yiqun Weng; Zheng Li
2015A novel superposed waveform method for damage detection of compositelaminatesKan Feng; Zheng Li
2015Acetylproteomic Analysis Reveals Functional Implications of Lysine Acetylation in Human Spermatozoa (sperm)Heguo Yu; Hua Diao; Chunmei Wang; Yan Lin; Fudong Yu; Hui Lu; Wei Xu; Zheng Li; Huijuan Shi; Shimin Zhao; Yuchuan Zhou; Yonglian Zhanga
2015An improved teaching–learning-based optimization algorithm for solving global optimization problemDebao Chen; Feng Zou; Zheng Li; Jiangtao Wang; Suwen Li
2013Analysis of the raw serum peptidomic pattern in glioma patientsZheng Li; Hongmei Lu; Jing Yang; Xi Zeng; Lian Zhao; Hongdong Li; Qianjing Liao; Shuping Peng; Ming Zhou; Minghua Wu; Juanjuan Xiang; Yanjin Wang; Guiyuan Li
2015Another functional frame-shift polymorphism of DEFB126 (rs11467497) associated with male infertilityShiwei Duan(#)(); Changgeng Shi; Guowu Chen; Ju-fen Zheng; Bin Wu; Hua Diao; Lindan Ji; Yihua Gu; Aijie Xin; Yancheng Wu; Weijin Zhou; Maohua Miao; Limin Xu; Zheng Li; Yao Yuan; Peng Wang; Huijuan Shi()
2013Atom dynamical dissipation in the laser cavity with quasimodeJiang Wen-Ying; Zhao Zhi-Min; Tian Tian; Zheng Li; Zheng Tai-Yu
-Bacteria immobilized on microporouspolyurethane to enhance campus sewage treatment in constructed wetlandsmicrocosmsYuanyuan Shao; Haiyan Pei; Wenrong Hu; Panpan Meng; Zheng Li; Yang Chen
2015Baicalein suppresses 17-β-estradiol-induced migration, adhesion and invasion of breast cancer cells via the G protein-coupled receptor 30 signaling pathwayDandan Shang; Zheng Li; Zhuxia Zhu; Huamei Chen; Lujun Zhao; Xudong Wang; Yan Chen
-Bioaugmentation in a pilot scale constructed wetland to treat domestic wastewater in summer and autumnHaiyan Pei; Yuanyuan Shao; Christopher Peter Chanway; Wenrong Hu; PanpanMeng; Zheng Li; Yang Chen; Guangxiang Ma
2015BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermiaYanan Hai; Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Zheng Li; Zuping He
2014Casimir Force in a One-Dimensional Cavity with QuasimodePan Shu-Mei; Tian Tian; Yang Hui; Zheng Tai-Yu; Zhang Xue; Shao Xiao-Qiang; Zheng Li
2015Centrifugal Microfluidic System for Nucleic Acid Ampli fi cation and Detection.Baogang Miao(#); Lei Li(#); Niancai Peng(); Zheng Li; Fei Hu; Zengming Zhang; Chaohui Wang
2014CEP55 contributes to human gastric carcinoma by regulating cell proliferationJinqiu Tao(#); Xiaofei Zhi(#); Yuan Tian; Zheng Li; Yi Zhu; Weizhi Wang; Kunling Xie; Jie Tang; Xiaoyu Zhang; Linjun Wang; zekuan xu()
2012Characterization and expressional analysis of Dleu7 during Xenopus tropicalis embryogenesisXiaolong Zhu; Zheng Li; Dan Jiang; Junfang Zhao; Liquan Huang; Ji Zhang; Xiao Huang
2014Characterization, isolation and culture of mouse and human spermatogonial stem cellsYing Guo; Yanan Hai,; Yuehua Gong; Zheng Li; Zuping He