Browsing by Author Zhongwu Li

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2017CO2 emission pattern of eroded sloping croplands after simulated rainfall in subtropical ChinaJinquan Huang(#); Zhongwu Li; Pingcang Zhang; Jigen Liu; Dongbing Cheng; Feipeng Ren; Zhigang Wang
2017CO2 emission pattern of eroded sloping croplands after simulated rainfallin subtropical ChinaJinquan Huang(#); Zhongwu Li; Pingcang Zhang; Jigen Liu(); Dongbing Cheng; Feipeng Ren; Zhigang Wang
2015Enrichment ratio of organic carbon in sediment under field simulated rainfall experimentsXiaodong Nie; Zhongwu Li; Jijun He; Jinhuan Huang; an Zhang; Bin Huang; Wenming Ma; Yinmei Lu; Guangming Zeng
2015Fluorescence chemosensors for hydrogen sulfide detection in biological systemsZhi Guo; Guiqiu Chen; Guangming Zeng; Zhongwu Li; Anwei Chen; Jiajia Wang; Longbo Jiang
2015Fluorescent sensing of sulfide ions based onpapain-directed gold nanoclustersLichao Wang; Guiqiu Chen; Guangming Zeng; Jie Liang; Haoran Dong; Ming Yan; Zhongwu Li; Zhi Guo; Wei Tao; Lu Peng
2016Lossof 5-hydroxymethylcytosine is linked to gene body hypermethylation in kidneycancerKe Chen; Jing Zhang; Zhongqiang Guo; Qin Ma; Zhengzheng Xu; Yuanyuan Zhou; Zhiying Xu; Zhongwu Li; Yiqiang Liu; Xiongjun Ye; Xuesong Li; Bifeng Yuan; Yuwen Ke; Chuan He; Liqun Zhou……
2015Microbial responses to erosion-induced soil physico-chemical property changes in the hilly red soil region of southern ChinaZhongwu Li; Haibing Xiao; Zhenghong Tang; Jinquan Huang; Xiaodong Nie; Bin Huang; Wenming Ma; Yinmei Lu; Guangming Zeng
2015Physiological fluxes and antioxidative enzymes activities of immobilized Phanerochaete chrysosporium loaded with TiO2 nanoparticles after exposure to toxic pollutants in solutionQiong Tan; Guiqiu Chen; Guangming Zeng; Anwei Chen; Song Guan; Zhongwu Li; Yanan Zuo; Zhenzhen Huang; Zhi Guo
2013SKP2 High Expression, KIT Exon 11 Deletions, and Gastrointestinal Bleeding as Predictors of Poor Prognosis in Primary Gastrointestinal Stromal TumorsAng Lv; Zhongwu Li; Xiuyun Tian; Xiaoya Guan; Min Zhao; Bin Dong; Chunyi Hao
2017Soil organic carbon accumulation in abandoned cropland on the Loess PlateauXiaofeng Chang(#)(); Qinglin Chai; Gaolin Wu; Yuanjun Zhu; Zhongwu Li; Yanfen Yang; Guojie Wang
2015Transport, fate, and stimulating impact of silver nanoparticles on the removal of Cd(II) by Phanerochaete chrysosporium in aqueous solutionsYanan Zuo; Guiqiu Chen; Guangming Zeng; Zhongwu Li; Ming Yan; Anwei Chen; Zhi Guo; Zhenzhen Huang; Qiong Tan
2014Ultrasensitive detection and co-stability of mercury(II) ions based on amalgam formation with Tween 20-stabilized silver nanoparticlesZhi Guo; Guiqiu Chen; Guangming Zeng; Zhongwu Li; Anwei Chen; Ming Yan; Lingzhi Liu; Daoyou Huang