Chemical Sciences : [55432]

(Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 55432
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Direct characterization of bulk samples by internal extractive electrospray ionization mass spectrometryHuanwen Chen; Hua Zhang; Liang Zhu
2017Direct characterization of bulk samples by internal extractive electrospray ionization mass spectrometryHuanwen Chen; Hua Zhang; Liang Zhu
2017TrpC5 regulates differentiation through the Ca2+/Wnt5a signalling pathway in colorectal cancerChen Zhen(#); Tang Chunlei(#); Zhu Yaodan(#); Xie Mingxu; He Dongxu; Zhang Peng; Hua Dong; Wang Teng; Jin Linfang; Qi Xiaowei; Zhu Yifei; Yao Xiaoqiang; Jin Jian; Ma Xin()
2017Endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol protects inflammatory insults from sulfur dioxide inhalation via cannabinoid receptors in the brainBen Li(#); Minjun Chen; Lin Guo; Yang Yun; Guangke Li; Nan Sang()
2017Synthesis, structure and luminescent properties of three organogold(I)-9-ethynyl-anthracence-diphosphine complexesXi-Xi Yao(#); Ya-Meng Guo; Jing Chen; Miao-Miao Huang; Yanhui Shi; Xiu-Ling Li()
2017Effect of hydroxyapatite particle size on the formation of chloropyromorphite in anglesite-hydroxyapatite suspensionsYu Wang(#); Xiaoqing Dong(); Jing Cui; Zhenggui Wei; Xiaohong Wang
2017Hydrothermal synthesis of an artificial Z-scheme visible light photocatalytic system using reduced graphene oxide as the electron mediator马东(#); 吴娟; 高孟春; 辛言君; 孙玉颖; 马天津
2017碳纳米管在海水淡化膜分离材料中的研究进展赵曼; 张慧峰; 张雨山(); 黄海; 魏杨扬
2017Kinetic analysis and degradation pathway for m-dichlorobenzene removal by Brevibacillus agri DH-1 and its performance in a biotrickling filterBai-ren Yang(#); Zhu-qiu Sun; Li-ping Wang(); Zhao-xia Li; Cheng Ding
2017A facile synthesis of Pd/MWCNTs composite catalyst and its electrochemical performance荣联清(#)(); 贺红梅; 崔三观; 龙柏华; 晏根平
2017Preparation and Electrochromic Properties of Co(Ⅱ)–Bis-2,2':6',2"-terpyridine Metallo-supramolecular Polymershenglong wu(#); Hui Li; Xin Li(); Yiping Zheng
2017Comparison investigation on phosphate recovery from sludge anaerobic supernatant using the electrocoagulation process and chemical precipitationHuang Haiming(#)(); Zhang Dingding; Zhao Zhenjing; Zhang Peng; Gao Faming
2017Comparative description of magnetic interactions in Sr2CuTeO6 and Sr2CuWO6Yuanhui Xu(#); Shanshan Liu; Nianrui Qu; Qiangqiang Gao; Rongna Chen; Jing Wang; Faming Gao; Xianfeng Hao()
2017Immobilization of alkaline polygalacturonate lyase from Bacillus subtilis on the surface of bacterial polyhydroxyalkanoate nano-granulesGanqiao Ran(#); Dan Tan(#); Weier Dai; Xinliang Zhu; Jiping Zhao; Qi Ma(); Xiaoyun Lu()
2017MnO2 gatekeeper: an intelligent and O2-evolving shell for preventing premature release of high cargo payload core, overcoming tumor hypoxia, and acidic H2O2-sensitive MRIZhifang Ma; Xiaodan Jia; Jing Bai; Yudi Ruan; Chao Wang; Jianming Li; Mengchao Zhang(); Xiue Jiang()
2017Effect of glassy carbon electrode surface on electrosynthesis of platinum nanoparticles and their catalytic durability for formic acid oxidationYa-hui wang(#); Yong-xue yang; Xuan Zhen; Qiaoli Chen; Wenjin Wang; Zhaoxiong Xie; Kang shi()
2017Electroactive crown ester-Cu2+ complex with in-situ modification at molecular beacon probe serving as a facile electrochemical DNA biosensor for the detection of CaMV 35sFengping Zhan(#); Xiaolei Liao; Feng Gao; Weiwei Qiu; Qingxiang Wang()
2017Graphene oxide directed in-situ deposition of electroactive silver nanoparticles and its electrochemical sensing application for DNA analysisNingning Gao(#); Feng Gao(); Suyu He; Qionghua Zhu; Jiafu Huang; Hidekazu Tanaka; Qingxiang Wang()
2017Graphene oxide directed in-situ synthesis of Prussian blue for non-enzymatic sensing of hydrogen peroxide released from macrophagesWeiwei Qiu(#); Qionghua Zhu; Fei Gao; Feng Gao; Jiafu Huang; Yutian Pan; Qingxiang Wang()
2017Mobile Gates Driven by Intermolecular Hydrogen BondingRui-Lian Zhang(#); Ya-Lan Guan; Mi Xiao; Xin-Cai Xiao()
(Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 55432

Recent Articles

沉淀聚合制备聚脲多孔材料及其在染料吸附和手性分子拆分方面的应用

Preparationof porous polyurea by precipitation polymerization and its application in dyesremoval and in racemic resolution

Preparation of uniform polyurea microspheres with high yield through precipitation polymerization and their enzyme immobilization.

Preparation and characterization of uniform porous polyurea microspheres with amine group on their surface

One Step preparation of cross-linked porous polyurea by reaction of toluenediisocyanate with diethylenetriamine and its characterization

希夫碱与 β- 二酮构筑的稀土配合物的合成结构与荧光和单分子磁性

Fabricationof golf-ball-like spheres through self-assembly of primary particles

From micro-sized polymer particles to colloidosomes through self-assembly

The Study of Liquid-Liquid Enantioselective Extraction of Amino Acids

Use of zebrafish (Danio rerio) embryos to assess the effect of α-naphthoflavone on the toxicity of m-methylphenol